Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:390 (2005-2006)
Innlevert: 25.01.2006
Sendt: 25.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): En enorm innsats er lagt ned i restaureringen av D/S "Hestmanden", det eneste gjenlevende skipet i Nortraskipsflåten. Krigsseilerne trenger et markant minnesmerke nå, før det er for sent. Dessverre er fremdriften i prosjektet i fare på grunn av samordningsproblemer mellom Kultur- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet.
Hva vil statsråden gjøre for at fremdriften, både når det gjelder restaureringen, tilrettelegging for publikum og fartøyets museum, holdes, og hva vil statsråden gjøre for at samordningsproblemene løses?

Begrunnelse

Stortinget bevilget i anledning fredsjubileet i 1995 de første midlene til Hestmandenprosjektet. Presidentskapet fremmet saken. Begrunnelsen var todelt: Restaurering av skipet, samt å formidle norske krigsseileres innsats gjennom to verdenskriger.
Som en følge av Stortingets bevilgning ble det opprettet en offentlig stiftelse om har tatt opp denne begrunnelsen i sitt formål; bevaring av skipet og formidling av krigsseilernes historie. Slik ansvarsfordelingen er i norsk kulturforvaltning berører prosjektet to departementer, Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet.
Midlene i 1995 ble bevilget over Miljøverndepartementet/Riksantikvarens budsjett, noe som senere er fulgt opp med årlige bevilgninger. 4,5 mill. kr er varslet fra Riksantikvarens side til restaureringsarbeider både for 2006 og 2007.
Nå er arbeidene kommet så langt at restaureringen må samordnes med formidlingsdelen av prosjektet.
"Tilrettelegging for publikum" regner Riksantikvaren imidlertid som en del av den museale virksomheten om bord og viser til at dette er Kulturdepartementets ansvar. Direktoratet har derfor gitt klar beskjed om at Riksantikvarens midler kun kan brukes til restaurering.
Dersom det ikke bevilges midler til å legge skipet til rette for publikum eller til å drive museal virksomhet om bord, vil dette føre til at Stiftelsen Hestmanden ikke lenger kan arbeide i tråd med sitt formål.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Det er til nå bevilget 44,5 mill. kr over Miljøverndepartementets budsjett til istandsetting av D/S "Hestmanden". Istandsettingsarbeidet er utført under oppsyn av Riksantikvaren. Det gjenstår 10-12 mill. kr før fartøyet er ferdig restaurert, og det endelige beløpet vil komme på 55 57 mill. kr. Riksantikvaren er innstilt på å opprettholde tilskuddene til skipet i 2006, 2007 og 2008 på samme nivå som de har vært de siste årene med sikte på at fartøyet kan stå ferdig restaurert i 2008.

Stiftelsen Hestmanden ønsker å drive skipet som et flytende krigsseilermuseum og har søkt Kultur- og kirkedepartementet om 12,5 mill. kr til tilrettelegging for museumsdrift. De totale kostnadene er beregnet til 20 mill. kr. Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet ser betydningen av at D/S "Hestmanden" tilrettelegges slik at krigsseilernes historie kan formidles. Det er under etablering en arbeidsgruppe med sikte på å sikre en løsning for formidling, jf. kultur- og kirkeministerens svar av 22. desember 2005 på spørsmål nr. 224 av 5. desember 2005. Det tas sikte på at arbeidet med tilrettelegging for formidling kan skje parallelt med de avsluttende istandsettingsarbeidene.