Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:392 (2005-2006)
Innlevert: 25.01.2006
Sendt: 26.01.2006
Besvart: 09.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Samferdselsministeren gir i et svar av 6. januar 2006 på mitt spørsmål stilt 19. desember 2005 grunnlag for håp om at vi skal få til et tilfredsstillende tilbud på Boknafjordsambandet. Kristelig Folkeparti er tilfreds med at Regjeringen vil prioritere bedring i kapasiteten i riksvegferjenettet for å redusere kødannelsen i sambandet. Vi har forståelse for at statsråden vil gjøre nærmere undersøkelser før hun kan ta stilling til innsetting av en fjerde ferje i sambandet og etterspør en tidsplan.
Når kan vi vente oss en avgjørelse?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I dag betjenes Mortavika-Arsvågen av Boknafjorden Ferjeselskap AS med tre ferjer: M/F Rennesøy (115 pbe), M/F Boknafjord (106 pbe) og M/F Masfjord (108 pbe). Fra og med 1. januar 2007 vil Fjord1 Nordvestlandske AS overta driften av sambandet med to nye gassferjer, hver med kapasitet på 212 pbe.

Statens vegvesen skal bygge om ferjeleiene i sambandet for å kunne ta imot de nye gassferjene. Byggeperioden vil være fra april til september 2006. I denne perioden vil en av kaiene både i Arsvågen og i Mortavika være under ombygging til enhver tid, og kaikapasiteten i ombyggingsperioden vil derfor være halvert. I denne perioden må det også finnes andre liggekaier for to av dagens ferjer om natten. Dersom det skal settes inn en fjerde ferje, må det i tillegg finnes en alternativ liggekai nattestid for denne.

Selv om det vil være mulig å sette inn en fjerde ferje i ombyggingsperioden, vil en slik løsning være sårbar med hensyn til driftsforstyrrelser i samband med ombyggingsarbeidene. Det kan derfor oppstå situasjoner hvor ferjene må ligge i sjøen og vente på å få komme inn til ferjeterminalen på grunn av manglende kaikapasitet.

Sambandet Mortavika-Arsvågen (Boknafjorden) krever ferjer som er sertifisert for passasjerskipsklasse D. M/F Stord som trafikkerer riksvegferjesambandet E39 Halhjem-Sandvikvåg (Bjørnafjorden) har en slik sertifisering, og kan derfor teknisk sett være mulig å flytte til Boknafjorden. Det finnes imidlertid ikke andre udisponerte ferjer som kan erstatte M/F Stord, slik at kapasitetsproblemene med stor sannsynlighet vil flytte seg fra Boknafjorden til Bjørnafjorden. I tillegg kan jeg nevne at ferjeleiene på Halhjem og i Sandvikvåg også skal bygges om for å ta imot nye gassferjer fra 1. januar 2007. Dette sambandet er derfor sårbart med hensyn til eventuelle driftsforstyrrelser som følge av byggearbeidene.

For å frigjøre en ferje som kan erstatte M/F Stord i Halhjem-Sandvikvåg, kan det settes inn en suppleringsferje i riksvegferjesambandet rv 715 Flakk-Rørvik som har mindre kapasitet enn M/F Sogn (107 pbe). En mindre suppleringsferje vil imidlertid føre til økt gjensitting for trafikantene også i dette sambandet.

Kostnadene for å sette inn en fjerde ferje i Mortavika-Arsvågen er anslått til 11,2 mill. kr. Dersom de økte utgiftene skal dekkes innenfor den eksisterende rammen for kjøp av riksvegferjetjenester, vil dette kunne resultere i rutekutt i flere riksvegferjesamband.

Jeg vil i nær framtid, etter å ha gjennomgått konsekvensene av eventuelle rutekutt på andre strekninger og vurdert budsjettsituasjonen, treffe en avgjørelse.