Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:396 (2005-2006)
Innlevert: 25.01.2006
Sendt: 26.01.2006
Besvart: 02.02.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge NRK forventer kraftselskapene en kraftig økning i strømprisene i løpet av de nærmeste ukene. Årsaken er angivelig økt oljepris og at det nå er svært kaldt i Europa. Dette skjer samtidig som norske vannmagasiner nærmest flommer over av vann, men hvor den langsiktige kraftbalansen i Norge er kritisk. For vanlige husholdninger er de høye strømprisene en økonomisk utfordring i en tid med kaldt og surt vær.
Vil Regjeringen gjennomføre tiltak for å få "normalisert" strømregningen til folk flest?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Norge er en del av et nordisk kraftmarked, der kraftprisene blir bestemt av det til enhver tid gjeldende tilbud og etterspørsel etter kraft.

Utviklingen i kraftprisene i det nordiske markedet avhenger av en rekke forhold. Spesielt er nedbørsmengden i Norge og Sverige viktig. Denne utviklingen er det vanligvis knyttet stor usikkerhet til. Den norske kraftbalansen er blitt svekket og vi er i dag avhengige av import i et normalår. Samtidig er det nordiske kraftmarkedet bundet sammen med det øvrige Europa gjennom overføringsforbindelser for strøm. Utviklingen i kraftmarkedene på kontinentet er derfor viktig for utviklingen i kraftprisene på det nordiske markedet. Denne utviklingen avhenger igjen av en rekke forhold som det er knyttet stor usikkerhet til. Viktige faktorer er blant annet prisutviklingen på kull og gass samt utviklingen i kvoteprisene for CO2.

Utviklingen i temperatur og værforhold vil påvirke etterspørselen i Norden og Europa, og bidrar også til å påvirke kraftprisene på kort sikt. Spesielt vil perioder med kulde og høyt forbruk kunne gi økte kraftpriser. I slike perioder må det ofte tas i bruk reservekraftverk som har høyere produksjonskostnader for å dekke forbruket.

Kraftprisene i Norge har vært nokså stabile fra midten av 2003 og fram til årsskiftet 2005/2006. I det siste halvåret har spotprisen hos Nord Pool Spot variert mellom 18-28 øre/kWh. Gjennomsnittlig pris i 2005 var 23,4 øre/kWh. Vi må tilbake til 2002 for å finne en lavere gjennomsnittspris enn dette. Strømprisene til norske husholdninger viser også samme utvikling. I de fire første ukene på nyåret har vi imidlertid sett en prisoppgang. I denne perioden ble det også registrert det høyeste forbruket som er målt for en enkelt uke i Norden.

Hvor stort gjennomslag endringer i kraftprisen får for den enkelte forbruker avhenger også i stor grad av hva slags kontrakter forbrukerne velger. Forbrukerne kan velge mellom kontrakter med fastpris og kontrakter som i større grad følger utviklingen i markedsprisene. Storparten av de norske husholdningene har i dag kontrakter som følger utviklingen i markedsprisene. Videre vil kraftleverandørenes rutiner knyttet til tidspunktet for fakturering ha en viss innvirkning.

Det er usikkerhet knyttet til utviklingen i kraftprisene fram i tid. Det er imidlertid et hovedmål i energipolitikken å legge til rette for effektiv, konkurransedyktig og sikker energiforsyning med akseptable priser til husholdninger og industri. Dette vil Regjeringen sikre gjennom aktiv satsing både på energisparetiltak, nye overføringslinjer og ny produksjonskapasitet.