Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:397 (2005-2006)
Innlevert: 25.01.2006
Sendt: 26.01.2006
Besvart: 07.02.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden vurdere å sørge for midler til IDABC-programmet ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett og klargjøre når Regjeringen tar stilling til videre deltakelse i dette EU-programmet?

Begrunnelse

Det såkalte IDABC-programmet skal fremme elektroniske tjenester mellom forvaltning, næringsliv og borgere. Programmet ivaretar infrastruktur og standarder for utveksling av informasjon mellom disse aktørene. Norge har deltatt i tidligere IDA-programmer siden 1997 og bidratt til en rekke endringsprosesser som over tid berører de fleste samarbeidsområder i EØS. På mange forvaltningsområder har Norge kunnet delta i informasjonsutvikling på lik linje med EUs medlemsland. Å delta i dette programmet er en viktig del av en strategi for å sikre økt digital samhandling i og med offentlig sektor. Dette er en svært sentral forutsetning for en modernisering av offentlig sektor og effektiv samhandling mellom forvaltningene i Europa. Jeg registrerer med skuffelse at noe av det første den nye i navnet fornyelsesministeren gjør, er å reversere et viktig moderniseringsarbeid som samtidig innebærer å kople seg av et viktig felles europeisk samarbeid.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: EU-programmet IDABC for perioden 2005-2009 skal bl.a. bidra til felles infrastruktur, løsninger og standarder for elektronisk samhandling mellom forvaltningene i EU. Fra EUs side er det åpnet opp for norsk deltakelse i IDABC, sammen med de øvrige EFTA-land som en del av EØS-avtalen, med en kontingentandel på om lag 6 mill. kr årlig.

Norge deltar aktivt i forhold til EU når det gjelder utvikling av elektronisk kommunikasjon og løsninger. Fra departementets side arbeides det derfor med å avklare hvorvidt Norge bør delta i programmet fra 2006, og hvordan finansiering av en eventuell deltakelse kan skje. En eventuell beslutning om norsk deltakelse i programmet vil behandles gjennom den ordinære budsjettprosessen og normale EU/EØS-prosedyrer.