Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:401 (2005-2006)
Innlevert: 27.01.2006
Sendt: 27.01.2006
Besvart: 06.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Ifølge Budstikka 26. januar 2006 har statsråden avslått en invitasjon fra Asker Næringsråd om en kort befaring og en orientering om de store trafikale problemene på E18 fra Asker og inn mot Oslo. Det har vakt sterke reaksjoner. Seansen vil kun ta halvannen time. I oktober i fjor gav statsråden en foreløpig positiv respons på henvendelsen fra Asker Næringsråd. Strekningen representerer den største samferdselspolitiske utfordringen på Østlandet.
Er dette et politisk signal, eller er det virkelig umulig å frigjøre 2 timer?

Begrunnelse

I forbindelse med Nasjonal transportplan fikk Høyre flertall for en merknad som innebærer en forpliktelse til å utrede en ny miljøvennlig E18 realisert enten i forbindelse med Oslopakke 3 eller som et OPS-prosjekt. Tidligere samferdselsministere har vist vilje til å sette seg inn i de store samferdselsutfordringene i Vestregionen. En befaring ville også gi statsråden en god anledning til å drøfte den videre fremdriften av dobbeltsporet på jernbanen, og sette seg godt inn i den pågående debatten om dette skal sprenges eller bores fra Sandvika mot Lysaker.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er godt kjent med utfordringene på E18 i Vestkorridoren. Jeg er videre kjent med at situasjonen på denne strekningen er et viktig element i det pågående lokale arbeidet med Oslopakke 3.

Oslopakke 3 er en stor og viktig sak som krever godt samarbeid og tett dialog, og jeg er svært opptatt av å finne gode løsninger for å møte de transportutfordringene som hovedstadsregionen står overfor. Nettopp på denne bakgrunn har jeg invitert Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, samt Vegdirektoratet og Jernbaneverket, til møte mandag 6. februar 2006. Formålet med møtet er orienteringer og drøftinger av videre forutsetninger for Oslopakke 3-arbeidet. Vurderinger av situasjonen vedrørende E18 i Vestkorridoren vil inngå som en viktig del. Når ulike alternativer for Oslopakke 3 foreligger, vil det kunne være aktuelt med en befaring. Denne vil i tilfelle bli arrangert i samarbeid med lokale myndigheter og Statens vegvesen, og med deltakelse fra interesseorganisasjoner.

Det er viktig å se veg- og jernbaneinvesteringer i sammenheng i dette området. Jeg viser i denne forbindelse til at Regjeringen i sitt tilleggsbudsjett for 2006 foreslo en økning på 278 mill. kr til vegformål og 182 mill. kr til drift/vedlikehold og investeringer på jernbane, sammenliknet med budsjettforslaget fra regjeringen Bondevik II. Jeg viser også til at Høyre i sitt alternative budsjettforslag foreslo en reduksjon på 75 mill. kr til jernbane.