Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:404 (2005-2006)
Innlevert: 30.01.2006
Sendt: 30.01.2006
Besvart: 09.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Stord lufthavn Sørstokken drives av Sunnhordland lufthavn AS og eies av Stord kommune og Hordaland fylkeskommune. Flyplassen ble åpnet i 1985, og det ble satt ny passasjerrekord i 2005 med mer enn 63 000 reisende. Flyplassen har fått krav om bygging av nytt flytårn og ny brannstasjon til en samlet pris av 28,5 mill. kr. Flyplassen er av stor betydning for utvikling av næringslivet i regionen.
Vil statsråden ta et initiativ for at staten gir finansieringshjelp til nødvendig oppgradering av Stord lufthavn?

Begrunnelse

Av reisende i 2005 var over 31 000 passasjerer med Coast Air som trafikkerer fast rute mellom Stord og Oslo. Mer enn 31 000 reiste med charterfly til og fra lufthavnen.
Lufthavnen har fått pålegg om sikkerhetsmessig oppgradering, derfor må nytt tårn og ny brannstasjon bygges. Samlet investering er 28,5 mill. kr.
For et selskap som står utenfor selskapet Avinor AS som med staten som eier driver og bygger ut de fleste flyplasser i Norge blir det en tung oppgave å finansiere en slik nødvendig utbygging på egen hånd. Jeg viser i den forbindelse til Avinors omfattende krysssubsidiering av ulike flyplasser. For kommunal og fylkeskommunal eier med presset økonomi blir det vanskelig å finne nødvendige midler til nødvendig oppgradering. Jeg viser videre til at bygging av samferdselmessig infrastruktur, der gode og velfungerende flyplasser med god sikkerhetsmessig utrustning inngår - bør være en statlig oppgave. Jeg håper derfor at statsråden kan ta initiativ til at Stord lufthavn kan få statlig bidrag/hjelp til finansiering av nødvendig sikkerhetsmessig oppgradering for å sikre videre drift og videre utvikling for denne lufthavnen. Utviklingen gjennom de 20 årene har vist at dette var en riktig og nødvendig satsing fra kommune og fylkeskommune. Sterk vekst i passasjerantallet særlig fra 2004 til 2005 understreker at Stord lufthavn er viktig for å sikre god næringsutvikling i regionen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 15/Innst. S. nr. 128 (1994-95) Om statens engasjement i regional luftfart, ble det bestemt at staten ved daværende Luftfartsverket skulle overta eieransvaret for et større antall lufthavner som tidligere var eid av kommuner, fylkeskommuner eller lokale interesser. For Stord lufthavn Sørstokken ville en avvente utviklingen for Trekantsambandet før det ble tatt endelig stilling til det statlige engasjementet.

I Nasjonal transportplan 2006-2015, jf. St.meld. nr. 24 (2003-2004) og Innst. S. nr. 240 (2003-2004), ble det vist til at Stord-regionen gjennom Trekantsambandet hadde blitt sikret bedret transportstandard og forbedret tilgang til flyruteforbindelser over Haugesund lufthavn Karmøy. Det ble derfor konkludert med at det ikke var ønskelig med statlig overtakelse eller kjøp av flyruter på Stord lufthavn.

Jeg har forståelse for at situasjonen for Stord lufthavn kan oppleves som krevende. Slik jeg ser det, ligger det likevel grundige vurderinger til grunn for det engasjementet staten har i den regionale luftfarten i dag. Vi står for tiden overfor utfordringer ved å opprettholde de statlige lufthavnene, blant annet som følge av nye sikkerhetskrav fra Luftfartstilsynet. I Soria Moria-erklæringen har Regjeringen sagt at den vil opprettholde alle disse lufthavnene, såframt det ikke er et uttrykt ønske lokalt om å legge ned en flyplass.

I en situasjon med knappe midler finner jeg det derfor riktig å prioritere de lufthavnene som Stortinget har vedtatt skulle omfattes av statens engasjement. Jeg vil likevel vise til at Samferdselsdepartementet årlig bevilger AFIS-tilskudd til blant annet Stord lufthavn over kap. 1311, post 71 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser. Hvorvidt det utover dette er rom for å gå inn med finansieringshjelp til investeringer på Stord lufthavn, vil måtte ses i sammenheng med den samlede lufthavnpolitikken og budsjettbehandlingen.