Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Sundsbø (Sp) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:408 (2005-2006)
Innlevert: 30.01.2006
Sendt: 31.01.2006
Besvart: 07.02.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagfinn Sundsbø (Sp)

Spørsmål

Dagfinn Sundsbø (Sp): NRK og andre medier har presentert undersøkelser som viser at 90 pst. av kommunene vil redusere sosialhjelpsatsene i 2006 i forhold til nivået i statens veiledende retningslinjer. Mye tyder på dette er feil.
Kan statsråden avbekrefte at et flertall av kommunene reduserer nivået på sosialhjelp dette året?

Begrunnelse

NRK presenterte for en tid tilbake en undersøkelse som viser at 90 pst. av kommunene vil redusere nivået på sosialhjelp til sine innbyggere i 2006. Disse opplysningene er senere gjentatt av andre medier og framsettes som dokumentasjon på at kommunene ikke følger opp Regjeringens satsing på fattigdomsbekjempelse på tross av opptrappingen i kommunenes frie inntekter gjennom statsbudsjettet for 2006.
Økonomisk sosialhjelp skal være en skjønnsmessig ytelse. Kommunene har derfor både rett og plikt til å utøve skjønn nå de vurderer om det skal ytes stønad og hvilket nivå den skal ha. Når det likevel er innført statlige veiledende retningsliner for nivået på sosialhjelp, er det for å bidra til at stønadsnivået i alle deler av landet dekker nødvendige utgifter til livsopphold.
Undersøkelser fra 2004 viste at 90 pst. av kommunene hadde sosialhjelpsatser på nivå med eller høyere enn statens veiledende retningslinjer. Den rød-grønne regjeringen har påtatt seg sterke forpliktelser i å bekjempe fattigdom. Kommunenes forvaltning av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven er viktig i dette arbeidet. Det er derfor sterk grunn til bekymring dersom kommunene reduserer sin del av ansvaret gjennom å kutte i sosialhjelpen.
Jeg er kjent med at rundskrivet om endringer i de veiledende satsene for sosialhjelp ble sendt kommunene 22. desember 2005. Det flertallet av kommuner som følger de veiledende satsene, vil derfor ikke ha kunnet endret sine satser før årsskiftet. Dersom undersøkelser som er foretatt rundt årsskiftet ikke har tatt høyde for dette, er det grunn til å stille spørsmål ved seriøsiteten i det foretatte arbeidet. Jeg ber statsråden bidra til å bringe klarhet i hvordan kommunene har forholdt seg til statens rundskriv og om de justeringer som er lagt inn der, kommer sosialhjelpmottakerne til gode i form av økte ytelser.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Arbeids- og inkluderingsdepartementet har på det nåværende tidspunkt ikke en samlet oversikt over kommunenes stønadssatser i 2006, og i hvilken grad disse er endret i forhold til de statlige veiledende retningslinjene for utmåling av stønad til livsopphold. Departementet har ikke sett grunnlagsmaterialet for NRKs undersøkelse og de funn som er presentert om kommunenes stønadssatser. Jeg har derfor på det nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å uttale meg om i hvilken grad kommunene har økt eller eventuelt redusert nivået på sine veiledende stønadssatser fra 2005 til 2006.

Kommunene innrapporterer opplysninger om stønadssatser for økonomisk sosialhjelp til Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering). Opplysninger om kommunenes stønadssatser per 31. desember 2005 vil ifølge publiseringskalenderen for KOSTRA være tilgjengelige fra 15. mars 2006.

De statlige veiledende retningslinjene for utmåling av stønad til livsopphold er prisjustert fra 1. januar 2006. Prisjusteringen ble varslet i forslaget til statsbudsjett for 2006. Rundskriv med prisjusterte retningslinjer (A-1/05) ble sendt ut til kommunene ved årsskiftet. Erfaringsmessig er det noe etterslep i tid fra departementet justerer retningslinjene til kommunene foretar endringer i sine veiledende stønadssatser.

En kartlegging av kommunenes stønadssatser må, i tillegg til årlige endringer og tilpasninger til endringer i de statlige veiledende retningslinjene, ta utgangspunkt i satsnivå. Hvilke utgifter som inkluderes i en veiledende stønadssats må også trekkes inn i vurderingen. En vurdering av stønadsnivået må dessuten ta utgangspunkt i faktisk utmålt stønad, og i hvilken grad utmålt stønad dekker de konkrete hjelpebehovene den enkelte har.

Telemarksforskning gjennomfører på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet en undersøkelse for blant annet å se nærmere på om de statlige veiledende retningslinjene har bidratt til en mer ensartet praksis og større likhet i utmålt stønad i kommunene. Resultater fra denne undersøkelsen vil foreligge sommeren 2006. Jeg vil presentere resultater fra undersøkelsen for Stortinget på egnet måte. Departementet vil følge utviklingen i kommunenes stønadssatser framover, herunder tilpasning av stønadssatsene til de statlige veiledende retningslinjene.