Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:410 (2005-2006)
Innlevert: 30.01.2006
Sendt: 31.01.2006
Besvart: 07.02.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): NINAs rapporter 90 og 91 om forsøksprosjektet med motorisert ferdsel i utmark viser at det har blitt mindre ulovlig kjøring, mer taxikjøring, mindre kjøring i de mest utsatte områdene, lavere konfliktnivå, bedre kommunal planlegging og sterkere indrejustis i scootermiljøene. NINA påpeker også at i noen av kommunene var ikke prosjektet skikkelig i gang. Allikevel velger Miljøverndepartementet å terminere prosjektet før man er klar til å legge frem en lovendring.
Hva er begrunnelsen for denne avgjørelsen?

Begrunnelse

Jeg vil gjøre oppmerksom på at undertegnede deler miljøvernministerens klare ønske, slike det fremkommer i svar på mitt spørsmål nr. 181, om å redusere barmarkskjøring i sårbart terreng til et minimum. Det er allikevel en stor forskjell på barmarkskjøring sommerstid og scooterkjøring vinterstid. Mange vil finne det urimelig at på skogsveier der man kan kjøre traktor om sommeren, kan man ikke kjøre scooter om vinteren. Likeens vil det være vann hvor man kan kjøre motorbåt om sommeren, men ikke kjøre scooter om vinteren. Det kan også påregnes at et for strengt reguleringsregime vil føre til at respekten for lov og regulering blir mindre og at man vil kunne se en økt trafikk i de mest sårbare områder vinterstid.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Forsøksordningen med planstyrt motorferdselforvaltning i utvalgte kommuner ble satt i gang i 2001 og varte til våren 2005 etter å ha blitt forlenget med 1 år.

Ved avslutningen av forsøksordningen gav Miljøverndepartementet de deltakende kommuner anledning til å videreføre forsøksregelverket i inntil 2 år mens vurderingen av mulige endringer i motorferdsellovgivningen pågår. Begrunnelsen for dette var å unngå unødvendig merarbeid for forsøkskommunene i tiden frem til en eventuell regelverksendring og for å høste ytterligere erfaring med denne måten å regulere ferdselen på.

Sommeren 2006 vedtok Miljøverndepartementet å sette i gang prosjektet "Motorferdsel og samfunn". Jeg viser i den forbindelse til mitt svar av 5. desember 2005 på spørsmål nr. 181.