Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:411 (2005-2006)
Innlevert: 31.01.2006
Sendt: 31.01.2006
Besvart: 10.02.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Tana videregående skole har i samarbeid med Sametinget tatt initiativ til å få etablert et kompetansesenter for fangst og videreforedling av kystsel og grønlandssel ved skolen. Dette er et meget prisverdig initiativ fra skolens side; en skole som har fokus på naturbaserte næringer, og hvor det er viktig for skolen å få flere bein å stå på.
Kan kunnskapsministeren ev. i samarbeid med andre departementer være med å bidra, slik at planene for et kompetansesenter ved skolen kan bli realisert så snart som mulig?

Begrunnelse

St.meld. nr. 27 (2003-2004) omhandler norsk sjøpattedyrpolitikk og det er med utgangspunkt i denne meldinga at man nå har gått i gang med dette prosjektet. Sjøpattedyrrådet har oppfordret Fiskeri- og kystdepartementet til å bidra slik at skolens planer for et kompetansesenter for fangst og foredling av kystsel og grønlandssel kan bli realisert. Senteret skal arbeide med kunnskapsoppbygging, forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og formidling. Målgruppa for senteret skal være fiskere, små foredlingsbedrifter, duodjiutøvere og håndverksprodusenter, småskala matprodusenter og kunstnere. Selen kan på denne måten bli omgjort fra en trussel for fisken i fjorden til en viktig ressurs. Hele selen skal utnyttes til mat, klær, smykker o.l. Selen har i tidligere tider alltid vært viktig for folk langs kysten, og Tana videregående skoles planer innebærer at den igjen kan bli en lønnsom ressurs og kulturbærer i kyst- og fjordområdene i Finnmark.
Dersom prosjektet skal kunne gjennomføres, er det av avgjørende betydning at det får støtte og oppbakking fra myndighetene.
Skolen har sett for seg en mulig samfinansiering fra flere departementer, nemlig Fiskeri- og kystdepartementet med bakgrunn i St.meld. nr. 27 (2003-2004), Kunnskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Prosjektledelsen sendte av den grunn en søknad om finansiering av prosjektet til Fiskeri- og kystdepartementet i desember 2005. Skolen har nå fått et svar på søknaden fra departementet med beskjed om at prosjektet ligger utenfor dette departements ansvarsområde og anbefaler at søknaden rettes til Kunnskapsdepartementet. Dette er et så vidt positivt tiltak som jeg håper at kunnskapsministeren ser viktigheten av og dermed vil prioritere med midler slik at de kan komme i gang så snart som mulig.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Tana videregående skole har i samarbeid med Sametinget tatt initiativ til å få etablert et kompetansesenter for fangst og foredling av kystsel og grønlandssel. Et slikt prosjekt vil kunne bidra til næringsutvikling i området.

Prosjektledelsen har fått avslag på sin søknad om finansiering til Fiskeri- og kystdepartementet med beskjed om at prosjektet ligger utenfor dette departements ansvarsområde. Det anbefales at søknaden rettes til Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet har nå mottatt en slik søknad, men departementet har ingen midler til å støtte et slikt prosjekt i inneværende budsjettperiode. En eventuell senere tildeling må vurderes i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet.

Departementet utarbeidet i 2004 en strategiplan for perioden 2004-2008 "Se mulighetene og gjør noe med dem! - strategi for entreprenørskap i utdanningen" i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Ett av tiltakene i denne planen går ut på å motivere skoleeiere til å legge til rette for samarbeid lokalt der nærmiljø, kulturliv, kulturskoler og næringsliv blir inkludert. Arbeidet må forankres i kommunale planer og styringsdokumenter. Utdanningsdirektoratet vil oppmuntre til dette i dialog med fylkesmennene. Det vil bli vurdert å sette av kvalitetsutviklingsmidler til slikt lokalt utviklingsarbeid.

Et kompetansesenter for fangst og videreforedling av kystsel og grønlandssel vil kunne bli vurdert i en slik sammenheng.