Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:416 (2005-2006)
Innlevert: 31.01.2006
Sendt: 01.02.2006
Besvart: 07.02.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Storting og regjering ønsker full barnehagedekning. Samtidig opplever enkelte utbyggere at til tross for godkjennelse av utbyggingsplaner lokalt, så kan man få innsigelse fra fylkesmannen med bakgrunn i andre signaler fra sentrale myndigheter.
Hva vil statsråden gjøre for at planer om utbygging av barnehager, som godkjennes av kommunal myndighet, ikke skal stoppes av fylkesmannen?

Begrunnelse

Regjeringen har uttrykt et sterkt ønske om full barnehagedekning, og den samme målsettingen er uttrykt fra Stortinget. Både kommuner og private viser engasjement for utbygging av flere barnehageplasser, noe som er prisverdig og helt nødvendig hvis målsettingen til regjering og storting skal kunne innfris. Samtidig opplever flere utbyggere og initiativtakere ute i kommunene at fylkesmannen kan legge hindringer i veien. Et eksempel kan vises til fra Bergen kommune. Barnebygg AS har fremmet plan om bygging av en ny barnehage (Rå barnehage) som kommunen nå enstemmig har godkjent reguleringsplanen for. Samtidig har fylkesmannen fremmet innsigelse. Fylkesmannen henviser bl.a. til St.meld. nr. 21 vedrørende arealpolitiske mål. Altså velger fylkesmannen å legge mer vekt på andre sentrale signaler enn signaler gitt på barnehageområdet. Bergen kommune og utbygger mener i dette tilfellet at løsningen for Rå barnehage er god, og at barnehagen bør bygges. Når statlige myndigheter så klart har sagt at man ønsker flere barnehager, og lokale myndigheter godkjenner planer, kan det oppleves vanskelig når sentrale myndigheter da representert ved fylkesmannen legger hindringer i veien. Dette er et eksempel. Flere henvendelser om samme problematikk viser at dette ikke er et enkeltstående tilfelle.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: I lov om barnehager § 8 bestemmes det at kommunen har ansvar for utbygging og drift av barnehager i kommunen og skal sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser i kommunen. Dette medfører at kommunen er forpliktet til å bidra til at barnehager bygges dersom det er underskudd på plasser i kommunen. På den annen side er kommunen forpliktet til å overholde regler i plan- og bygningsloven vedrørende arealutnyttelse i kommunen.

Regjeringen vil drøfte og gjennomgå virkemidler og tiltak som kan bidra til økt utbygging og full behovsdekning. De problemstillingene som nevnes i spørsmålet, vil naturlig være en del av de temaene som vil bli drøftet.