Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:417 (2005-2006)
Innlevert: 01.02.2006
Sendt: 01.02.2006
Besvart: 09.02.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Trygderetten har i to saker gitt doktorgradsstudenter medhold i at de har kunnet fullføre avhandling utenfor vanlig arbeidstid og samtidig kunnet stå tilmeldt Aetat som arbeidssøker på dagtid med rett til dagpenger.
Mener statsråden disse dommene får bør få konsekvenser for praksis, slik at det er faktisk tilgjengelighet for arbeidsmarkedet og beregningsgrunnlag som er hovedvilkåret for å kunne få dagpenger, og ikke hva en bruker fritiden sin til?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg vil understreke at de som er under utdanning eller opplæring som hovedregel ikke har rett til dagpenger. Begrunnelsen for dette er, som representanten er inne på, at de ikke anses som reelle arbeidssøkere, eller disponible for arbeidsmarkedet så lenge de er under utdanning. Det vil videre stride mot hensikten med dagpengeordningen å finansiere ordinær utdanning med dagpenger. Det vil dessuten føre til en urimelig forskjellsbehandling mellom personer som har tjent opp rett til dagpenger og personer som må finansiere utdanningen gjennom lån eller med egne midler.

Det er imidlertid fastsatt noen unntak fra hovedregelen, jf. folketrygdloven § 4-6 og dagpengeforskriften § 4-3. Det er for eksempel mulig å kombinere utdanning med dagpenger ved deltaking i kortvarig utdanning eller opplæring på dagtid dersom utdanningen/opplæringen i sin helhet er gjennomført innen en tre måneders periode. Det er videre mulig å kombinere utdanning med dagpenger dersom undervisningen foregår utenfor normalarbeidstid, dvs. på kveldstid, i helger og lignende, og vedkommende følger undervisningen. Utdanningen må eksplisitt være lagt opp slik at den kan kombineres med arbeid på fulltid. For at utdanningen skal anses forenlig med fulltidsarbeid, må utdanningen videre ha redusert studieprogresjonen med minst 50 pst. i forhold til tilsvarende utdanning på fulltid med normal studieprogresjon.

Trygderetten har etter en konkret vurdering i to saker gitt doktorgradsstudenter medhold i at de har kunnet fullføre avhandling utenfor vanlig arbeidstid, og samtidig har kunnet stå tilmeldt Aetat som arbeidssøkere på dagtid med rett til dagpenger.

Aetat har overfor meg vist til at rundskriv til etaten har presisert praksis med bakgrunn i bl.a. de to konkrete kjennelsene. En doktorgradskandidat kan nå anses som reell arbeidssøker/ikke under utdanning etter at avhandlingen er innlevert og fram til seks uker før disputasen avholdes, dersom hun/han er tilgjengelig for arbeidsmarkedet i minst åtte uker.

Departementet arbeider med en bredt anlagt melding om stønadsordningene og virkemidlene framover. Meldingen vil drøfte virkemidler og muligheter for alle arbeidssøkergrupper, også i forhold til opplæring og utdanning. I dette arbeidet vil Aetat bli trukket inn som en viktig faglig rådgiver for departementet. Jeg vil i det videre arbeidet be Aetat også gjøre en særskilt vurdering av spørsmål knyttet til dagpengeregelverket og adgangen til opplæring og utdanning.