Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:419 (2005-2006)
Innlevert: 01.02.2006
Sendt: 01.02.2006
Besvart: 09.02.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I VG 25. januar i år tar riksadvokaten opp forhold ved "Elektron"-saken som undertegnede finner særdeles interessante. Det vises blant annet til at det er påtalemyndigheten og ingen andre, med unntak av Kongen i statsråd, som kan instruere påtalemyndigheten. Riksadvokaten sier blant annet at "det er påtalemyndigheten og ingen andre som har ansvar for Kystvaktens bruk av tvangsmidler".
Deler statsråden riksadvokatens syn om kystvaktens adgang til å benytte tvangsmidler?

Begrunnelse

I brev datert 12. januar 2006 til statsadvokatene, politimestrene, sjefen for Kripos og sysselmannen, gjennomgår riksadvokaten sitt syn på hvordan straffeprosessuelle tvangsmidler skal benyttes. Riksadvokaten klargjør at det blant annet er påtalemyndigheten som skal styre straffeprosessuelle tiltak, herunder f.eks. oppbringelse utført av Kystvakten, jf. kystvaktloven § 34 første punktum. I ettertid av "Elektron"-saken har det fremkommet flere ulike hendelsesbeskrivelser rundt denne saken. Det har vært hevdet fra personell ved ledelsen av FOHK Jåttå, at denne saken lå under det Forsvaret skulle bedrive, og at de hadde utstyr og hjemmel for slik inngripen. Dersom det er slik at Forsvaret har én oppfatning og riksadvokaten en annen, må det være av alles interesse at justisministeren her er sitt ansvar bevisst og avklarer hva som er riktig. I dette bør det også ligge en avklaring om påtalemyndighetens uavhengighet, også fra politisk styring, dog med et unntak.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Påtalemyndigheten har ved Kystvaktens bruk av tvangsmidler i etterforskning av straffesaker, full instruksjonsmyndighet. Dette kommer til uttrykk i kystvaktloven § 34 første ledd, som sier:

"Kystvakten er ved etterforskning og anvendelse av tvangsmidler underlagt påtalemyndigheten."

Maktmidler som det ikke hører til påtalemyndigheten å treffe beslutning om, avgjøres av Forsvaret.

Jeg er trygg på at Riksadvokaten og jeg har samme oppfatning av dette viktige prinsipp.