Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:421 (2005-2006)
Innlevert: 01.02.2006
Sendt: 02.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Som de første og eneste i landet har Helse Vest i Bergen opprettet et eget akutteam som rykker ut og tar seg av psykiatriske oppdrag til alle døgnets tider. Dermed fritas politiet for oppgaver de ikke er kvalifisert for, og pasientene får en mer profesjonell oppfølging. Politiet er alvorlig bekymret for de stadig hyppigere psykiatriutrykningene de må foreta.
Vil statsråden påvirke til at det opprettes akutteam innenfor alle helseforetakene etter modell av det de nå har opprettet i Bergen?

Begrunnelse

I Fredrikstad Blad 1. februar 2006 beskriver avisen det økende problemet med at psykiatriske pasienter nå i økende grad må følges opp av politiet. Dette dreier seg om personer i psykisk ubalanse, ofte kombinert med rusproblem, som ikke får hjelp eller stikker av fra helsevesenet. Tall fra 2005 viser at østfoldpolitiet i gjennomsnitt må rykke ut på to oppdrag daglig som går under kategorien psykiatri/sykdom. Totalt ble det loggført 735 slike utrykninger ved østfoldpolitiets operasjonssentral i 2005. Statistikken røper også at Fredrikstad er den delen av fylket hvor problemet er desidert størst. Her var det 285 rene psykiatrioppdrag i fjor. I tillegg kommer de oppdragene politiet har når det gjelder søk etter pasienter, og stadig oftere må politiet lete i time- og dagevis etter pasienter som stikker av fra psykiatridivisjonen på Veum. Det er et samfunnsproblem hvis politiets knappe ressurser brukes til oppgaver andre burde tatt ansvaret for, og at de som følge av dette må forsømme andre viktige politioppgaver. Politiet har ikke den nødvendige kompetansen til å håndtere alvorlige psykiatripasienter, noe som kan føre til uheldige og farlige situasjoner. Det er helsepersonell som har kompetansen til å håndtere disse situasjonene korrekt og foreta de riktige vurderingene, og det er helsevesenet som er ansvarlige for at psykiatriske pasienter får nødvendig oppfølging. Et akutteam, med psykiatrisk fagkyndige etter modell av hva Helse Vest har opprettet, bør bli et krav innenfor alle helseforetakene. Politiet vil fortsatt være med på enkelte oppdrag der situasjonen er truende, men kan da kjøre bort idet den samme pasienten er kommet inn i ambulansen. Dette vil sikre en riktigere håndtering og oppfølging av pasientene samtidig som politiet kan frigjøre resurser til andre viktige oppdrag.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: De regionale helseforetakene ble gjennom bestillerdokumentene for 2005 bedt om å etablere ambulante funksjoner ved alle distriktspsykiatriske sentre i løpet av 2005 og 2006, samt å prøve ut akutteam i alle regioner. Hensikten med ambulante akutteam er både å sikre en bedre og mer tilgjengelig spesialisthelsetjeneste i akutte psykiske krisesituasjoner, samt å kunne støtte opp om pasientens egenmestring og sosiale nettverk. Teamenes oppgaver og organisering må tilpasses geografiske og lokale forhold. Det kan nevnes at det også foreligger viktige internasjonale erfaringer fra bruk av ambulante tjenester. Spesielt England og Italia har gjennom flere år hatt en bevisst politikk på å følge opp mennesker med psykiske lidelser gjennom ambulerende virksomhet i kombinasjon med andre lokale tiltak.

Sosial- og helsedirektoratet har på oppdrag fra departementet gjennomgått erfaringene med akuttpsykiatriske team, og vil utgi en veileder til tjenesten om innhold og organisering av slike team. Direktoratet gjennomførte våren 2005 også en kartlegging av akuttjenesten ved 22 utvalgte helseforetak. Gjennom denne kartleggingen framkom det at det var etablert akutteam ved 14 av helseforetakene, og 6 helseforetak var i en prosess for å etablere akuttpsykiatriske team.

I mange tilfeller vil ambulante team kunne redusere belastningen som påføres politiet. Jeg vil likevel presisere at akutteam ikke er forutsatt å overta politiets oppgaver i tilknytning til utrykninger ved akutt psykiatrisk sykdom. Blant annet vil det være situasjoner hvor det må brukes tvang. Utenfor psykiatriske institusjoner er det kun politiet som har en slik myndighet. Politiet vil således fortsatt måtte påta seg oppgaver i tilknytning til psykisk syke personer, på samme måte som overfor andre personer som framviser en atferd eller er i en slik situasjon at det tilsier politiassistanse.