Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:422 (2005-2006)
Innlevert: 01.02.2006
Sendt: 02.02.2006
Besvart: 08.02.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Finansdepartementet har i brev av 21. desember 2005 til Senter for statlig økonomistyring, tatt initiativ til å evaluere økonomistyring og administrasjon av Skattefunn. Resultatet av evalueringen skal foreligge i mai i år.
Betyr dette at finansministeren har ønske om å foreta endringer av Skattefunn før den evalueringen som Statistisk sentralbyrå er i ferd med å foreta for perioden 2002-2006, er ferdig, framlagt og behandlet?

Begrunnelse

Skattefunn er en rettighetsbasert ordning innført 1. januar 2002, der foretak kan få skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling. Ordningen er ubyråkratisk og er blitt svært populær hos små- og mellomstore bedrifter som den hadde som sin primære målgruppe. Ordningen ble fra 1. januar 2003 utvidet til også å gjelde større foretak. Prosjektene skal godkjennes av Forskningsrådet, og har en begrensning i fradragsrammene på 4 mill. kr på egenutført FoU og 8 mill. kr på innkjøp fra godkjente forskningsinstitusjoner.
Ordningen er blitt populær. Den gir et provenytap på ca. 1,6 mrd. kr årlig. Det synes som om ordningen er et effektivt hjelpemiddel for å øke FoU-innsatsen i bedriftene. Ordningen er ubyråkratisk og enkel for bedriftene å forholde seg til. Dette er en viktig forutsetning for at bedriftene skal ta ordningen i bruk. Man ville neppe ha oppnådd samme respons om ordningen hadde vært tilskuddsbasert med den byråkratisering søknads- og godkjennelsesprosedyrer dette ville ha medført.
Det er allerede iverksatt en evaluering av hele Skattefunn ordningen. Evalueringen er satt ut til Statistisk sentralbyrå. Det er gått forholdsvis kort tid fra Skattefunn ble innført til man gjennomfører en slik bred gjennomgang. Det tar lang tid å endre holdninger til FoU i bedriftene, og det er viktig at rammebetingelsene på dette området oppleves som stabile. At Finansdepartementet bestiller ytterligere en gjennomgang, kan tyde på at man har planer eller ønsker om å framskynde eventuelle endringer i Skattefunn.
Det er delingen av administrasjon (Norges forskningsråd) og styringen av relevante kostnader (Skatteetaten) som i brevet av 21. desember 2005 er satt i fokus. Det er åpenbart at Skattefunn er en ordning som gir Finansdepartementet relativt lite direkte kontroll over ordningens omfang, men dette er sannsynligvis også mye av årsaken til dens popularitet. Størrelsen på bevilgningen over statsbudsjettet avgjør ikke om en bedrift vil få støtte eller ikke. Det er ingen risiko for at tilskuddsbevilgningen blir brukt opp i Skattefunn. Er søknaden godkjent av Norges forskningsråd, så vet bedriften at den kan sette i gang prosjektet.
Forskning dokumenterer at samfunnets avkastning på forskningsinnsats er langt høyere enn den avkastning den enkelte bedrift vil kunne måle og oppnå av et forskningsprosjekt. Det er derfor sterke grunner for at samfunnet skal gi sterke insentiver til forskningsinnsats i bedriftene. Skal målet om 3 pst. forskningsinnsats nås innen 2010, må det ikke sås tvil om viljen til å gi gode vilkår for forskningsinnsats i bedriftene. Det skulle derfor være liten grunn til å foreta en egen evaluering av administrasjon og økonomistyring av Skattefunn i forkant av den igangsatte hovedevalueringen som SSB arbeider med.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg vil vise til at Stortinget ble informert om arbeidet med å sette i gang en evaluering av økonomistyringen og administreringen av ordningen med skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling (Skattefunn) allerede i forbindelse med Bondevik II-regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2006. Bakgrunnen for og hensikten med en slik evaluering er beskrevet i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.3.7:

"Evalueringen som Statistisk sentralbyrå utfører, kan i noen grad belyse spørsmål knyttet til oppfølging og kontroll av Skattefunn, men er i større grad rettet mot å påvise virkninger for næringslivet. Finansdepartementet arbeider derfor, i samråd med Nærings- og handelsdepartementet, med å sette i gang en mer inngående evaluering av administreringen og økonomistyringen av Skattefunn. Særlig vekt legges på problemstillinger knyttet til delt forvalteransvar. Hensikten er å supplere den pågående evalueringen, og arbeidene må samordnes. Derved vil det kunne etableres et bedre grunnlag for å vurdere resultatene av Skattefunn i sammenheng med administrasjon av ordningen, slik at potensialet for forbedring av ordningen kan avdekkes."

Jeg kan ikke se at det er oppstått forhold etter framleggingen av statsbudsjettet for 2006 som skulle ha endret noe ved de formål som her er beskrevet, og jeg har derfor valgt å gå videre med en evaluering av økonomistyringen og administreringen av Skattefunn. Senter for statlig økonomistyring (SSØ) har påtatt seg prosjektet på grunnlag av et brev fra Finansdepartementet av 21. desember 2005. Det er etablert en referansegruppe med deltakere fra Finansdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Skattedirektoratet. Ved avslutning av prosjektet skal det legges fram en rapport som vil være offentlig tilgjengelig. Først etter at rapporten er ferdig og vurdert av departementet, vil det være aktuelt å ta stilling til om det er behov for endringer i styringen og administreringen av Skattefunn eller i regelverket for ordningen.

For øvrig vil jeg vise til at evalueringen har et bredere formål enn å vurdere økonomstyring og administrering bare av Skattefunn. Finansdepartementet har et overordnet ansvar for økonomistyring i statsforvaltningen. I forbindelse med evalueringen av økonomistyringen av Skattefunn vil det på et mer generelt grunnlag være interessant å vurdere om økonomiregelverket fanger opp særlige forhold knyttet til forvaltning av støtteordninger gjennom skattesystemet. Det kan også være interessant med en vurdering av i hvilken utstrekning det bør stilles samme krav til økonomistyring for fradragsordninger innenfor skattesystemet som for tilskuddsordninger. Dette er spørsmål som er tatt opp i Finansdepartementets brev av 21. desember 2005, og som jeg regner med å få belyst gjennom SSØs prosjekt om økonomistyringen av Skattefunn.