Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:425 (2005-2006)
Innlevert: 02.02.2006
Sendt: 02.02.2006
Besvart: 08.02.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Regjeringen har innført midlertidig godkjenningsstopp av alle friskoler. Dette vil også hindre opprettelse av nye internasjonale skoler. I Kristiansand har kommunen sammen med tre private aktører opprettet en stiftelse med det formål å starte en internasjonal skole. Slike skoler er viktig for å trekke til seg utenlandsk kompetanse, noe som blir sett på som et viktig ledd i mange regioners næringsstrategi.
Mener kunnskapsministeren at man skal hindre opprettelsen av slike internasjonale skoler?

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Det følger av flertallsregjeringens politiske plattform at Regjeringen vil gjennomgå regelverk og støtteordninger for private skoler for å stramme inn utbredelsen av private skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Jeg er opptatt av å gjennomføre denne politiske kursendringen så raskt og ryddig som mulig. Likevel ser jeg at omfattende forslag til endringer i friskoleloven krever grundige utredninger. Regjeringens politikk på dette feltet vil derfor bli gjennomført i to trinn.

Som trinn 1 i gjennomføringen av en ny politikk på dette feltet tar Regjeringen sikte på senere denne måned å legge frem en odelstingsproposisjon for Stortinget med forslag om en midlertidig lovendring slik at godkjente friskoler som ikke var i drift 13. desember 2005 ikke får drive sin virksomhet etter friskoleloven, og slik at det midlertidig ikke blir godkjent nye skoler. Forslagene til lovendringer ble sendt på offentlig høring i midten av desember 2005, og alle berørte parter har hatt anledning til å uttale seg. Høringsfristen gikk ut 31. januar 2006, og jeg er i disse dager i ferd med å gjennomgå høringsuttalelsene. Stortinget vil få god anledning til å diskutere forslagene til midlertidige endringer i friskoleloven når proposisjonen behandles. Jeg vil peke på at dersom Stortinget treffer vedtak om endringer i friskoleloven i samsvar med det forslaget som har vært til høring, vil de søknader om å få etablere nye friskoler som ligger til behandling i Utdanningsdirektoratet ikke kunne gi rett til å starte opp. Dette er bakgrunnen for at jeg i desember 2005 instruerte direktoratet om å stille behandlingen av søknader om etablering av nye friskoler i bero. En fortsatt søknadsbehandling i perioden frem til Stortinget har behandlet lovforslaget, ville etter min mening ha vært en sløsing med både søkernes og forvaltningens ressurser.

Som trinn 2 i gjennomføringen av en politisk kursendring har jeg satt i gang et større utredningsarbeid med sikte på omfattende og helhetlige endringer i samsvar med Regjeringens politikk. I dette arbeidet vil også de internasjonale skolene bli vurdert. Forslag til mer permanente endringer i friskoleloven vil bli sendt på høring høsten 2006, og lagt frem for Stortinget våren 2007. I "frys-perioden" inntil ny lov er på plass, er jeg opptatt av størst mulig likebehandling. Likevel kan det selvsagt tenkes situasjoner der den midlertidige stansen gir helt urimelige utslag. I høringsutkastet ble det derfor foreslått en snever unntaksbestemmelse. Særlig aktuelt er unntak for såkalte grendeskoler som følger den offentlige læreplanen. Jeg utelukker heller ikke at det kan være helt spesielle tilfeller der det også for andre skoler, som utgjør et reelt alternativ til den offentlige skolen, bør gjøres unntak.