Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:426 (2005-2006)
Innlevert: 02.02.2006
Sendt: 02.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvordan vil statsråden følge opp rettsutviklingen innen EØS-området når det gjelder åndsverk og tekniske beskyttelsessystemer?

Begrunnelse

I flere EØS-land går diskusjonen om tekniske beskyttelsessystemer lagt på åndsverk ganske hardt for seg. For eksempel har en fransk domstol nylig forbudt visse typer beskyttelsessystemer (DRM), med begrunnelse at de ulovlig er i strid med forbrukernes rettigheter. Saken er blant annet omtalt på www.itavisen.no 30. januar d.å.
Tekniske systemer for å begrense tilgang og bruk kan gi rettighetshaverne langt bedre muligheter til å forhindre piratproduksjon og ulovlig tilgjengeliggjøring. Samtidig vil anvendelse av tekniske beskyttelsessystemer kunne få virkning for i utgangspunktet helt legitime brukerinteresser.
Den franske dommen forbyr bruken av tekniske beskyttelsessystem som forhindrer forbrukere i å ta lovlige kopier av eget innhold. Samtidig vises det til at beskyttelsessystemene ikke klarer å forhindre ulovlig piratkopiering.
Det er helt klart et dilemma for innholdsleverandøren at systemer som skal beskytte mot skadelig piratvirksomhet, også legger til dels sterke bånd på den alminnelige forbrukers anvendelse av lovlig ervervet eksemplar. Dette reiser også spørsmål om hvilket vern slike systemer, som nå blir ulovlige i andre EØS-land, skal gis.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Spørsmålet har sin bakgrunn i den debatt som det i flere EØS-land har vært omkring gjennomføringen av det såkalte opphavsrettsdirektivets bestemmelser om tekniske beskyttelsessystemer. Representanten viser også til at det nylig er avsagt en fransk underrettsdom om anvendelsen av slike systemer på en CD-utgivelse.

Som kjent er opphavsrettsdirektivet gjennomført i norsk rett ved endringer i åndsverkloven, jf. endringslov 17. juni 2005 nr. 97. Frankrike har på sin side ikke gjennomført direktivet ennå. Dommen det vises til har således begrenset interesse i relasjon til spørsmålet om gjennomføring av direktivets bestemmelser om tekniske beskyttelsessystemer.

På den annen side er det klart at bruk og rettslig vern av tekniske sperrer er omstridt. I tillegg til Frankrike har verken Spania eller Island gjennomført direktivet ennå, og på samme måte som i Norge, har bestemmelsene om tekniske beskyttelsessystemer skapt stor debatt. Det blir således interessant å se hvilke løsninger man kommer frem til på dette punkt.

For egen del vil jeg følge den videre utvikling nøye - ikke bare mht. gjennomføringen i andre EØS-land, men også graden og effekten av anvendt teknisk beskyttelse i Norge. Jeg nevner også at det ved behandlingen av Ot.prp. nr. 46 og Innst. O. nr. 103 (2004-2005) var enighet om at de tekniske beskyttelsessystemene ikke skal utelukke muligheten til kopiering til privat bruk. Det var en forutsetning "at faktisk adgang til privatbrukskopiering også i fremtiden skal være til stede. I den grad utviklingen synes å gå klart i en annen retning, vil departementet se det som naturlig å vurdere en endring i regelverket slik at den lovhjemlede adgang til privatbrukskopiering forblir en realitet", jf. Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) side 128.