Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:430 (2005-2006)
Innlevert: 03.02.2006
Sendt: 06.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Eierne av Borealis har varslet at de vurderer å legge ned 100 arbeidsplasser i Bamble. Viktige utfordringer er blant annet kraftsituasjonen og tilførsel av gass. Bamble-ordfører Anne Blaker mener saken med Borealis aktualiserer arbeidet med å få orden på kraftproblematikken i Grenland og gassrør til regionen. Regjeringen lovet i valgkampen at verktøykassen skulle fylles for å trygge industrien.
Hvilke nye verktøy vil Regjeringen ta i bruk for å sikre Borealis arbeidsplasser og lignende kraftkrevende/gassbasert virksomhet?

Begrunnelse

Generalitetene rundt Regjeringens politikk er allerede kjent, man skal satse på gass. Men aktørene, og åpenbart flere av regjeringspartienes egne representanter etterlyser de konkrete tiltakene (refererer oppslag i TA 3. februar 2006 (http://www.ta.no/nyheter/article1935877.ece), hvor Arbeiderpartiets Sigvald Oppebøen Hansen, Gunn Olsen og Terje Aasland fra Telemark påpeker at en "snarlig avklaring om gassrør til Grenland er derfor helt avgjørende, og i tillegg blir det avgjørende å sikre nok gass til industrielle formål". "Stortingspolitikerne ønsker at Regjeringen allerede nå gir løfter som sikrer tilstrekkelig mengder gass til industrielle formål samt at man garanterer for et gassrør til Sør-Østlandet med landfall i Grenland".
I svaret om konkrete tiltak ville det vært fint om statsråden avklarte en del prinsipielle problemstillinger som:
Vil Regjeringen garantere for finansieringen av gassrør?
Vil Regjeringen gjøre hovedinfrastruktur for gass til et myndighetsansvar på linje med strømnettet?
Vil Regjeringen beholde dagens avgiftsfritak på naturgass? (Viser til at finansministeren og miljøvernministeren de siste ukene har antydet at det kan innføres en naturgassavgift).

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Vi står overfor betydelige utfordringer for å sikre konkurranseevnen i industrien.

Dette er en viktig grunn til at regjeringen vil spille på lag med næringslivet og partene i arbeidslivet. Industrien må ha gode rammebetingelser for verdiskaping.

Gassco leverte 15. desember en rapport om legging av gassrør til Grenland og Skogn. Rapporten var en oppfølging av anmodningsvedtak nr. 270, jf. Innst. S. nr. 135 (2004-2005). Der ble Regjeringen bedt om å gi et statlig selskap, sammen med kommersielle aktører, i oppdrag å gå inn i konkrete drøftinger med industrien i Grenland og Trøndelag med sikte på å realisere rørløsninger for transport av gass.

Gassco har fått tilstrekkelig tilslutning fra interessenter til å fortsette prosjekteringen av Grenlandsrøret, som er utvidet til å inkludere avgrening til Agder og videreføring til Østfold og Vest-Sverige. Prosessen rundt gassrøret til Skogn videreføres ikke i denne omgang.

I dette prosjektet har det hele tiden vært grunnleggende å undersøke det kommersielle grunnlaget for legging av gassrør. For Grenlandsrøret løper altså dette arbeidet videre i år. Vi bør derfor vente med å ta stilling til spørsmålet om statlige myndigheters rolle i forhold til en infrastruktur for gass til resultatene av Gasscos arbeid foreligger.