Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:433 (2005-2006)
Innlevert: 06.02.2006
Sendt: 07.02.2006
Besvart: 14.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Kolsåsbanen er det mest miljøvennlige og viktigste kollektivtilbudet mellom Bærum og Oslo. Nå står banen foran en oppgradering, men dette skaper store problemer for de reisende fordi Oslo og Akershus samarbeider for dårlig.
Hva vil statsråden gjøre på kort sikt med hensyn til fremdriften av oppgradering av Kolsåsbanen og på lang sikt med hensyn til andre samarbeidsproblemer mellom Oslo og Akershus innen samferdselssektoren?

Begrunnelse

Oslo Sporveier vil høsten 2006 starte med anleggsarbeider på Kolsåsbanen mellom Sørbyhaugen/Montebello og Lysakerelven stasjon i Oslo. Hensikten er å oppgradere dagens Kolsåsbane til en fullverdig metrostandard i løpet av ca. 1,5 år. Videreføring av Kolsåsbanen inn i Akershus fra Lysakerelven stasjon og videre til Kolsås vil bli drøftet i egen sak i fylkestinget i mars 2006. Dette innebærer at dagens banetilbud fra Kolsås/Bekkestua og inn til Majorstua vil opphøre 1. juli 2006 som følge av Oslo Sporveiers anleggsplaner. På bakgrunn av ovennevnte vedtak sendte Akershus fylkeskommune et brev til Oslo Sporveier angående muligheten for i større grad å komprimere utbyggingstiden i Oslo og Akershus. I svarbrevet fra Oslo Sporveier, datert 12. januar 2006, heter det blant annet:

"Hvis man skulle prøve å trafikkere banen i ytterligere 2 år i sin nåværende forfatning vil man måtte regne med betydelige investeringer for å opprettholde den midlertidige driften. Dette har man også sett bare gjennom den midlertidige driften som har vært det siste året. Både på Oslo-siden og Akershus-siden har man måttet gjennomføre utbedringer for ca. 7 mill. kr for å kunne opprettholde driften.
Sporveien åpner som kjent Ringbanen 20. august 2006. Dette tiltaket setter et ytterligere press på vognparken til T-banen. Sporveien er redd for at dette kan redusere stabiliteten på T-banenettet noe viss man også skulle trafikkere Kolsåsbanen fullt ut. Vi viser også til vårt brev til fylkeskommunen av 30. desember 2005 der vi vedstår oss vårt tilbud for at Akershus fylkeskommune får den nødvendige tid til beslutning. Fattes vedtak 8. februar 2006 kan et trikketilbud kjøres fra 20. august 2006.
Sporveien er vel kjent med at et slikt tilbud rent kostnadsmessig er dyrere enn et rent busstilbud. Vi er imidlertid også sikker på at vårt tilbud vil være vesentlig bedre for de reisende enn et rent busstilbud. Sporveien kan ikke se at det er forsvarlig å utsette oppgraderingen av Kolsåsbanen på Oslo-siden ytterligere og fastholder en oppstart av anleggsperioden sommeren 2006."

I Akershus fylkeskommune pågår planarbeid om metroalternativ, og valg av baneløsning vil først finne sted i februar 2006. Deretter starter reguleringsplanarbeidet og til slutt detaljplaner/byggeplaner som en del av anbudsgrunnlaget. Dette innebærer at anleggsarbeidene i Akershus først vil starte i 2007/2008 og vare ut til 2009/2010. Med andre ord vil det være en eller annen form for midlertidig drift fra sommeren 2006 og minst 3-4 år fremover.
Utbyggingen vil foregå i to etapper. Først i 1,5 års tid i Oslo og deretter i 1,5 til 2 års tid i Akershus. Dette skaper store problemer for de kollektivreisende og vil føre til økt bruk av privatbil inn mot Oslo i mange år fremover. Spørsmålet blir derfor hva statsråden vil gjøre for å fremskynde ev. koordinere dette arbeidet bedre.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Akershus fylkeskommune tok for om lag 5 år siden initiativ til utarbeidelse av en helhetsplan for Kolsåsbanen i Oslo og Akershus. Denne planen skulle danne grunnlag for valg av løsning. Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og trafikkselskapene deltok i arbeidet som ble ledet av Statens vegvesen. Styringsgruppen for helhetsplanen anbefalte oppgradering av Kolsåsbanen til metrostandard fram til Lysakerelven og betjening av Bærum med bybane via Lilleakerbanen.

Oslo kommune legger opp til at konsekvensutredning og reguleringsplaner for oppgradering av strekningen på Kolsåsbanen i Oslo, blir godkjent før sommeren 2006. Byggestart er planlagt til juli 2006 med fullføring ved årsskiftet 2007/2008. Det blir lagt vekt på to forhold som betinger at planlagt framdrift blir fulgt:

1. Vedlikeholdssituasjonen er prekær på store deler av strekningen (inkludert bruer, kjøreledning, m.m.). Dersom arbeidene utsettes, må avbøtende tiltak vurderes.

2. Ved åpning av T-baneringen 20. august 2006 er det behov for flere vogner. En gunstig måte å skaffe disse på, er ved å slippe å betjene Kolsåsbanen det første driftsåret (til flere nye vogner er innkjøpt i 2007/2008).

Akershus fylkeskommune er i sluttfasen av arbeidet med et forprosjekt for valg av løsning i Bærum. Det skal deretter skje en planlegging etter plan- og bygningsloven. Det er ventet at det vil ta minst 1-2 år før bygging kan starte, avhengig av valg av løsning. Akershus fylkeskommune påpeker at det er viktig med koordinert/samtidig utbygging, slik at ulempene for de reisende blir minst mulig.

Oslo Sporveier har i brev av 30. desember 2005 til Akershus fylkeskommune lagt fram et tilbud om kjøring av trikk via Lilleakerbanen til Kolsås i perioden fram til byggestart på arbeidene i Bærum. Fylkesutvalget i Akershus vedtok i møte 8. februar i år å utsette behandlingen av tilbudet, i påvente av nærmere avklaring av planframdrift. Trikkeløsningen må suppleres med et busstilbud fra Bekkestua til Majorstuen. En ren bussløsning vil sannsynligvis bli vesentlig rimeligere enn en kombinert trikk-/bussløsning. En stor ulempe med en ren bussløsning er den dårlige framkommeligheten langs Bærumsveien i rushtiden. Trikkeløsningen må imidlertid avsluttes når anleggsarbeidene i Akershus starter, og det må da uansett etableres et busstilbud i en periode på 1,5-2 år.

På bakgrunn av den prekære vedlikeholdssituasjonen i Oslo anbefaler Statens vegvesen at Oslo gjennomfører sin del av arbeidene som planlagt. Valg av løsning i anleggsperioden må avgjøres av Akershus fylkeskommune, som ansvarlig myndighet.

Det er mange lokale og regionale hensyn som skal tas med i vurderingen både ved valg av framtidig løsning for Kolsåsbanen, og valg av løsning for trafikkavviklingen i anleggsperioden. I tråd med ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene er det opp til Oslo kommune og Akershus fylkeskommune å komme til enighet om løsninger. Saken skal legges fram for Stortinget når det foreligger endelig kostnadsoverslag og finansieringsplan for prosjektet, og det er enighet om drift av banestrekningen i Akershus, jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006).

Det kan være betydelige ressurser å spare på en best mulig samordning av kollektivtransporten trafikken i Oslo og Akershus. Oslo og Akershus har samarbeidet om kollektivtrafikken i området i mange år, blant annet gjennom Oslopakke 1 og 2. Det legges opp til å videreføre dette samarbeidet gjennom Oslopakke 3. I møte med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 6. februar i år ble jeg orientert om Oslopakke 3-arbeidet og jeg føler meg trygg på at både Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er innstilt på å videreføre samarbeidet med sikte på å finne fram til best mulige løsninger innenfor samferdselssektoren. Jeg vil også vise til samarbeidet mellom Oslo, Akershus og staten ved Samferdselsdepartementet i SKØ (Samordningsorganet for kollektivtrafikken i det sentrale Østlandsområdet).

Jeg forutsetter at hensynet til de reisende veier tungt i dette samarbeidet, både når det skal vurderes løsninger på kort sikt og på lang sikt.

Det er naturlig i denne forbindelse å også vise til Regjeringens arbeid med Hovedstadsmeldingen og arbeidet med forvaltningsreformen. Stortingsmeldingene om disse sakene legges etter planen fram høsten 2006.