Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:434 (2005-2006)
Innlevert: 06.02.2006
Sendt: 07.02.2006
Besvart: 14.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Hva vil statsråden gjøre for å sikre en kvalitetsmessig god føreropplæring samtidig som kostnaden for den enkelte ikke oppleves som urimelig?

Begrunnelse

I løpet av 2005 har nye regler gjort at en større del av føreropplæringen er gjort obligatorisk. Dette medfører til dels store økninger i kostnadene for den enkelte som vil skaffe seg førerkort.
Mange steder i landet er det kollektive transporttilbudet dårlig utbygd eller totalt fraværende. På disse stedene er man avhengig av privatbil for å komme seg på jobb og andre aktiviteter. Når blant annet AUF i Hedmark viser at totalprisen på føreropplæring kan bli ca. 23 000 kr, vil dette være en kostnad som mange ikke vil ha råd til å betale. Dette vil i særlig grad ramme ungdom ute i distriktene. Priser for føreropplæring på over 20 000 kr vil uansett ekskludere mange både i byer og distrikter fra å ta førerkort.
Det kan heller ikke være slik at det å ta føreropplæring kun skal være forbeholdt ungdom med foreldre med høy inntekt. Vi kan ikke stille oss i en situasjon der tykkelsen på lommeboka er det bestemmende i forhold til om ungdom skal ta førerkort eller ikke.
Det er viktig å understreke at føreropplæring handler om sikkerhet for trafikantene. Det må være mulig å redusere utgiftene for ungdom som vil ta førerkort uten at sikkerheten nedprioriteres.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som en oppfølging av Nasjonal transportplan 2002-2011 er det med virkning fra 1. januar 2005 iverksatt en ny føreropplæring. På grunn av overgangsordninger i 2005 har den nye opplæringsmodellen først nylig kommet i gang for fullt.

Den overordnede målsettingen med den nye føreropplæringen er at den skal gi nye sjåfører et bedre grunnlag for å ferdes i trafikken på en sikker måte. Opplæringen legger stor vekt på trafikksikkerhet og elevens egen risikoforståelse, og den skal være et viktig bidrag i arbeidet med nullvisjonen. Utviklingen av den nye føreropplæringen er basert på nyere internasjonal forskning. Jeg kan også tilføye at opplæringen vekker internasjonal interesse. Jeg har, etter møte i Verona med flere transportministre, allerede formidlet nærmere informasjon om den nye føreropplæringen til en rekke land i Europa og til Europakommisjonen.

Den nye føreropplæringen består både av obligatoriske deler som må gjennomføres ved trafikkskole, og deler som eleven kan velge om han/hun vil ta ved trafikkskole eller tilegne seg på egen hånd. Det har vært et utgangspunkt at opplæringen skal være obligatorisk bare i de tilfeller lærestoffet av faglige eller praktiske årsaker ikke kan prøves ved førerprøven. Det er flere timer obligatorisk opplæring i den nye føreropplæringen, blant annet må alle gjennomføre et trafikalt grunnkurs før praktisk øvingskjøring ved kjøreskole eller privat kan starte.

Ved utarbeidelsen av den nye føreropplæringen var kostnadene for den enkelte en viktig del av vurderingen. Flere timer obligatorisk opplæring og en fastere struktur i opplæringen behøver ikke å bety gjennomsnittlig flere timer for den enkelte elev. Tvert imot kan en strukturert opplæring gi bedre effekt av hver time. Innlæringsforløpet og hvilke krav som stilles til opplæring og førerprøve er blitt tydeligere for den enkelte. Det er nå tilrettelagt for at opplæring både ved trafikkskole og privat skal kunne bli mer systematisk og målrettet for bl.a. å unngå høye kostnader ved en tilfeldig opplæring og gjentatte førerprøver på grunn av stryk. Vegdirektoratet regner med at når den nye opplæringen har kommet vel i gang, skal den gi mer forberedte kandidater ved førerprøven og dermed også en lavere andel stryk.

Det trafikale grunnkurset kan gjennomføres i den offentlige skolen, og nedre aldersgrense for kurset er tilpasset skoleåret. Kurset gjennomføres i dag ved en del skoler som ledd i mopedopplæringen, og vil kunne redusere kostnadene for den elevgruppen som kan benytte seg av et slikt tilbud.

Jeg kan opplyse at Samferdselsdepartementet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet har startet forberedelser til et prøveprosjekt som vil vurdere om deler av føreropplæringen, på visse betingelser, skal kunne tilbys i tilknytning til enkelte videregående skoler. Prøveprosjektet vil fokusere på trafikksikkerhet og legge vekt på distriktspolitiske hensyn og kostnader i føreropplæringen. Prøveprosjektet planlegges startet opp i løpet av 2006.

Førerkort er en nødvendighet for de fleste i vårt langstrakte land. Jeg vil derfor følge kostnadsutviklingen for å sikre at alle skal ha mulighet til å ta førerkort.

For øvrig er det svært positivt å registrere at ungdom engasjerer seg i arbeidet for trafikksikkerhet, og jeg er overbevist om at den nye føreropplæringen vil høste gode resultater på sikt.