Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:436 (2005-2006)
Innlevert: 07.02.2006
Sendt: 07.02.2006
Besvart: 14.02.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Hvilken fremdrift og prosedyre vil Regjeringen legge til grunn for å gjennomføre verdifastsettelse/taksering av TINE, og hvordan skal kapitalavkastningskravet differensieres på produkter/produktgrupper og følges opp som grunnlag for en melkepris som gir like konkurransevilkår?

Begrunnelse

Landbruks- og matdepartementet sendte 17. november 2005 ut på høring forslag om oppheving av etterregningsbestemmelsene i prisutjevningsordningen for melk og innføring av et kapitalavkastningskrav rettet mot TINE. I den forbindelse skal det gjennomføres en "uavhengig verdifastsettelse med utgangspunkt i taksering av TINE BAs melkebaserte industrivirksomhet", ifølge høringsnotatet.
I svar til undertegnede, datert 21. desember 2005, konkluderer departementet med bakgrunn i høringer i saken med at etterregning likevel videreføres i 2006.
En sentral innvending fra mange høringsinstanser var at det var behov for ytterligere konsekvensutredning. Det ble også etterlyst at systemet med etterkontroll og etterregning må være risikobasert. I tillegg ble det også fremhevet at tidsfristen var for kort, og at omleggingen kunne fått store konsekvenser for de uavhengige aktørene.
Finansdepartementet og flere andre høringsinstanser understreket behovet for at kapitalavkastningskravet blir differensiert ned på produkter/produktgrupper for å motvirke kryssubsidiering.
Selve verdifastsettelsen av TINE er sentral for å få like konkurransevilkår i meierimarkedet.
Ulike aktører har anslått ulike verdier og det er av stor betydning at dette gjøres på en faglig forsvarlig og uavhengig måte. Prosessen må være åpen og transparent helt fra mandatutforming til faglig gjennomføring, og slik at de ulike meieribedriftene kan ha tillit til resultatet.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg legger opp til at Landbruks- og matdepartementet drøfter utforming av mandatet for den uavhengige verdifastsettelsen av TINE med andre berørte departementer så snart som mulig. Prosessen videre bør etter min mening gi alle berørte aktører mulighet for involvering. Berørte aktører vil få anledning til å komme med merknader til utforming av mandatet før oppdraget legges ut på anbud. De berørte aktørene vil også få anledning til å komme med uttalelser til utredningene når de foreligger.

En prosess som beskrevet ovenfor vil naturlig nok bli forholdsvis tidkrevende. Derfor mener jeg at det ikke er realistisk å sende oppdraget på anbud før om lag 1. april. Selve utredningen mener jeg det bør være realistisk å få ferdig til om lag 1. august.

Regjeringen konkluderte i desember 2005 med at etterkontroll og etterregning skulle videreføres ut 2006. Ut over dette har ikke Regjeringen tatt stilling til spørsmålet om kontrollsystem for meierisektoren fra 2007. Derfor har jeg heller ikke mulighet til å svare på spørsmålet om kapitalavkastningskravet eventuelt skal differensieres på produkter/produktgrupper, og hvordan dette eventuelt skal følges opp.