Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:441 (2005-2006)
Innlevert: 08.02.2006
Sendt: 08.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Er det i departementet eller i regi av departementet en gruppe eller et utvalg som arbeider med å se på oppgaver som kan flyttes fra kommunene til et nytt regionalt nivå, eller som har et mandat som innebærer at de kan komme med slike forslag?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen varslet i Soria Moria-erklæringen at det skal etableres et fornyet og styrket regionalt forvaltningsnivå. Regjeringen vil etter planen legge fram en stortingsmelding om forvaltningsreformen høsten 2006. I første omgang vil Regjeringen ta stilling til hvilke oppgaver som skal overføres til et nytt folkevalgt regionalt nivå og kommunene. Avklaringer knyttet til inndeling vil tas i neste omgang.

I forbindelse med meldingsarbeidet gjøres det en full gjennomgang av ansvars- og oppgavefordelingen i offentlig sektor. Alle fagdepartementene er involvert i dette arbeidet. Det er imidlertid ikke nedsatt en gruppe eller et utvalg i regi av Kommunal- og regionaldepartementet som har fått i mandat å se på oppgaver som kan flyttes fra kommunene til et nytt regionalt nivå.

Det er Regjeringens klare utgangspunkt at oppgaver ikke skal flyttes fra kommunene til et nytt regionalt folkevalgt nivå. Hensikten med reformen er å sørge for økt desentralisering og styrket folkestyre. Arbeidet i fagdepartementene består således i å vurdere hvilke oppgaver som kan vurderes flyttet fra statlig nivå til et nytt regionalt folkevalgt nivå og/eller kommunene.