Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:445 (2005-2006)
Innlevert: 08.02.2006
Sendt: 09.02.2006
Besvart: 21.02.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Turnustjeneste på halvannet år er en nødvendig del av utdannelsen for å få autorisasjon som lege. Det blir stadig vanskeligere for medisinerstudenter å få turnusplass. Etter tildelingen av turnusplasser for våren 2006 står 195 medisinerstudenter uten plass.
Hva kan statsråden gjøre for å sette sykehusene i stand til å øke antallet turnusplasser, uten at den faglige kvaliteten på turnustjenesten svekkes?

Begrunnelse

Ifølge Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) står det i dag 195 studenter på venteliste for opptak til turnustjeneste i august 2006. Selv om man erfaringsmessig har et visst frafall frem mot turnusstart, betyr dette at en betydelig del av de disponible plassene (398 plasser hvert halvår) til høsten allerede er belagt. Resultatet blir uvegerlig at køene vokser, og hvis utviklingen får fortsette, vil man i løpet av noen år ha en situasjon hvor et helt kull medisinerstudenter må vente minst et halvt år før de kan begynne sin turnustjeneste.
Både samfunnsmessige og menneskelige hensyn tilsier at det gjøres en ekstra innsats for å øke antallet turnusplasser, og derved hindre at et stort antall medisinerstudenter får et ufrivillig "ventesemester" før de får anledning til å benytte sin lange og kostbare medisinerutdannelse.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg vil først redegjøre for ordningen med fordeling av turnusplasser og kandidatenes trekning til de opprettede plassene. Deretter vil jeg kommentere spørsmålet om eventuelt å øke antall turnusplasser i sykehus.

For medisinske kandidater som ønsker å gjennomføre turnustjenesten i Norge er det turnusstart to ganger i året, hhv. 15. februar og 15. august. Siden sommeren 2004 har det vært ca. 395 turnusplasser med start 15. februar, og ca. 405 turnusplasser med start 15. august, til sammen ca. 800 turnusplasser på årsbasis. Etter 12 måneders turnustjeneste på sykehus skal turnuslegene avtjene 6 måneders turnustjeneste i kommunehelsetjenesten.

Tildeling av turnusplass organiseres av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Første trinn i prosessen er at medisinske kandidater melder seg på til trekning. På en gitt dato foretas trekningen, og de påmeldte kandidatene får et trekningsnummer. Ved trekningstidspunktet denne vinteren var det 595 påmeldte som fikk trekningsnummer for turnusstart 15. august 2006. Det er således ca. 190 kandidater flere enn det antall turnusplasser som er opprettet.

Som representanten selv påpeker er det erfaringsmessig alltid et frafall fra trekningstidspunktet og frem til oppstart av turnustjenesten. Til trekningstidspunktet for oppstart av turnustjeneste hhv 15. august 2004 og 15. august 2005 var det begge ganger påmeldt ca. 555 kandidater. Etter at valg av turnusplass ble foretatt senere på våren, var det både i 2004 og 2005 ca. 105 som ikke fikk turnusplass. Samtlige av disse var garantert å få starte turnustjenesten 15. februar året etter, så sant de hadde bestått eksamen.

Påmeldingen til turnusstart i februar er mye lavere enn påmeldingen til start i august. Dette skyldes i hovedsak at universitetene i Tromsø og Trondheim utdanner medisinske kandidater kun om sommeren, mens Bergen og Oslo utdanner to ganger per år. Etter turnusstart i februar i både 2005 og i 2006 var ingen kandidater på venteliste. Etter 15. februar 2006 vil fortsatt ca. 35 av 395 plasser stå ledige.

Ordningen med venteliste ble innført ved endringer i turnusforskriften gjeldende fra 1. januar 2002. På årsbasis er det ca. 770-780 kandidater som søker og gjennomfører turnustjenesten i Norge. Hvis samtlige medisinske kandidater som består avsluttende eksamen i vårsemesteret skulle være sikret turnusplass i august samme år, ville det innebære at ca. 500-550 turnusplasser måtte stilles til disposisjon fra 15. august, og 220-280 plasser fra 15. februar.

Fram til 1997 var det årlig kun ca. 310-320 turnusleger i året. Antall medisinske kandidater utdannet i så vel Norge som i utlandet som ønsket å avtjene turnustjeneste i Norge, økte suksessivt på slutten av nittitallet og de første årene etter 2000. Konsekvensene av dette var at det ble mer og mer vanskelig for sykehusene og for kommunene å kunne organisere turnusplasser for kandidater som i antall varierte betydelig fra halvår til halvår. Kommunene er dessuten avhengig av å inngå avtale med fastlege som skal veilede turnuslegen i det kliniske arbeidet i turnustjenesten i kommunen. Det innebærer at fastlegen må organisere sin praksis slik at vedkommende kan ta imot og veilede turnuslege hvert halvår, i de to årene som avtalen varer. Hvis antall turnusleger varierer mye fra halvår til halvår vil det dermed få store konsekvenser for både kommunene og for de fastlegene som er veiledere. Både kommunene og sykehusene plikter dessuten å stille bolig til disposisjon for turnusleger. De er dermed interessert i minst mulig variasjon i antall turnusleger fra halvår til halvår.

Som belyst innledningsvis innebærer innføringen av et fast antall turnusplasser fra halvår til halvår at en del kandidater må vente inntil et halvt år på turnusplass. Forslaget om en slik ordning fikk bred tilslutning fra både sykehusene og fra kommunene da dette var på høring i 2001. Av hensyn til sykehusene og kommunene som begge både har et "sørge for"-ansvar og et arbeidsgiveransvar, ser jeg det derfor ikke som aktuelt å utvide antall turnusplasser for de som starter turnus pr. 15. august. En slik økning ville innebære tilsvarende reduksjon i antall plasser ved turnusstart 15. februar året etter. Hensynet til en smidig gjennomføring av turnustjenesten samlet sett går foran hensynet til at enkelte kandidater må vente inntil seks måneder på turnusstart. Hvis det i årene som kommer viser seg at ca. 800 turnusplasser er for lite på årsbasis, vil jeg måtte vurdere å øke antall plasser. Det vil i så tilfelle være aktuelt å øke med omtrent like mange plasser til begge opptakstidspunktene.