Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:451 (2005-2006)
Innlevert: 08.02.2006
Sendt: 09.02.2006
Besvart: 16.02.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at det blir fremlagt en hestemelding, og i så tilfelle, når kan man forvente denne meldingen lagt frem for Stortinget?

Begrunnelse

Bakgrunnen for mitt spørsmål er at under Stoltenberg I-regjeringen lovet daværende landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen at i løpet av 2002 skulle det fremlegges en hestemelding. Denne meldingen ville gi en avklaring på en lang rekke spørsmål knyttet til hestenæringen, samt å se på rammebetingelser for både hestesport og næring. Dette ble ikke gjort, og heller ikke under Bondevik-regjeringen ble det lagt frem en slik melding. Hestenæringen og hestesporten har mange fasetter i seg, fra landbruk til sosial virksomhet, næring og kultur. Det er derfor svært viktig at man får forutsigbare rammebetingelser, slik at man fanger opp mangfoldet og bredden innenfor næringen.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg slutter meg fullt ut til utsagnet om at "Hestenæringen og hestesporten har mange fasetter i seg, fra landbruk til sosial virksomhet, næring og kultur".

Jeg er derfor på lik linje med representanten Woldseth opptatt av at hestehold og hestesport får rammebetingelser og vilkår som kan bidra til å utvikle hesteholdet og tilknyttede aktiviteter og næringer. Jeg mener imidlertid at dette best kan oppnås ved å synliggjøre og tydeliggjøre hesteholdet som et betydningsfullt segment når rammebetingelser og virkemidler blir vurdert innenfor landbruket. Dette er forhold som må diskuteres og gjennomføres i dialog med avtalepartene i jordbruksoppgjøret og med hestenæringen selv.

Det er også sider ved utvikling av hesteholdet som i større grad enn annen landbruksproduksjon er knyttet til andre segmenter av samfunnet enn de jeg har virkemidler overfor. Dette gjelder både innenfor offentlig forvaltning og privat virksomhet. På disse områdene må utviklingen skje i samarbeid og dialog med de ulike aktørene.

Hestesporten vil, etter mitt syn, være best tjent med at de enkelte segmenter av næringen håndteres i løpende dialog med berørte parter, og en hestemelding vil ikke kunne avklare disse spørsmålene. Som det går fram av dette, er jeg av den oppfatning at hestenæringen og hestesporten ikke egner seg for noen separat melding til Stortinget. Jeg har derfor ingen planer om å fremlegge noen egen hestemelding for Stortinget. Jeg vil imidlertid på egnet måte holde Stortinget orientert om disse spørsmål.