Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:456 (2005-2006)
Innlevert: 09.02.2006
Sendt: 10.02.2006
Besvart: 21.02.2006 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): I rapport fra arbeidsgruppe i Kystverket vedrørende Nasjonal slepeberedskap av 18. januar fremkommer det at KV "Harstad"s evne til å slepe større fartøyer over noen strekning ikke var så høy som antatt. Problemene ble avdekket under øvelsen Barents Rescue 2005. Det ble etter øvelsen fastslått at Kystvakten skulle utbedre de momenter som kom frem under øvelsen.
Hvordan er disse utfordringene i ettertid håndtert?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ansvaret for etablering av slepebåtberedskap tilligger Fiskeri- og kystdepartementet. Fremskaffelse av fartøy til kystvakttjeneste er først og fremst basert på Kystvaktens behov. Således ble KV "Harstad" ikke bygget primært som en slepebåt, men som et funksjonelt kystvaktfartøy. Fartøyet fikk allikevel kapasiteter på slepeutrustningen som tilfredsstilte de krav som var satt for å kunne håndtere antatte risikofartøy, og inngå i en slepbåtberedskap.

Kontrakt om bygging og levering av KV "Harstad" til kystvakttjeneste ble inngått 2003, og fartøyet satt i operativ drift februar 2005. Fartøyet har siden da inngått i Kystvaktskvadron Nord, og er ett av to kystvaktvaktfartøy Forsvaret bidrar med i den statlige slepebåtberedskapen i Nord-Norge. Forsvarets bidrag var da det aktualiserte seg høsten 2003 ment å avhjelpe et umiddeltbart behov. Bidraget har imidlertid vært videreført gjennom de årlige budsjettproposisjonene, da oppdaterte analyser ikke sannsynliggjorde at det ville være tilstrekkelig sivil/privat kapasitet tilgjengelig i Nord-Norge.

Med KV "Harstad", og det andre kystvaktfartøyet som inngår i slepebåtberedskapen, bidrar Forsvaret ved Kystvakten på en god måte i den statlige slepebåtberedskapen. KV "Harstad" er imidlertid ikke spesialbygget som et slepefartøy, og vil derfor ha begrensninger i forhold til et fartøy bygget kun for slepeoppdrag. KV "Harstad" planlegges ikke ombygget, men i forbindelse med at fartøyet skal inn til 1-års klassing i 2006 vil forhold rundt dekksarrangement påpekt i nevnte rapport bli utbedret. Dette vil bidra til å gjøre fartøyet mer funksjonelt.

Det er viktig å presisere at KV "Harstad" har nødvendig slepekapasitet til å kunne stabilisere en akutt situasjon, herunder trekke et fartøy med lav fart. Totalt sett er Kystvaktens erfaringer med fartøyet meget positive.