Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:457 (2005-2006)
Innlevert: 09.02.2006
Sendt: 10.02.2006
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 20.02.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Over 300 vassdrag er allerede vernet i Norge. Vefsna er det største vassdraget i Norge som ikke er vernet. Når Vefsna renner ut i Mosjøen, har den samlet et enormt nettverk av bielver og bekker på sine brede skuldrer. I dette nedbørsfeltet finnes flere vannkraftverk, deriblant Røssåga-anleggene. Regjeringen ønsker nå å verne Vefsna, uten å foreta en grundig konsekvensutredning av vassdraget.
Hvilke nasjonale verneverdier finner man i Vefsna som man ikke allerede har vernet i andre vassdrag i Norge.

Begrunnelse

John Olav Egeland omtaler elven og kraftpotensialet i Dagbladet 30. juni 2005, og skriver at Statkraft har "lagt ned betydelig arbeid i å finne løsninger som er skånsomme i forhold til landskap og biologisk mangfold. Det blir ingen nye magasiner, vannet hentes høyt oppe i vassdraget, nye kraftverk legges i fjell, fyllmassene fra nye tunneler skal delvis brukes til vei og nytt jordbruksareal, og vannstanden i Vefsna skal "miljøreguleres". Dessuten er det liten tvil om at Statkraft vil bidra til at Vefsna gjenvinner noe av sin posisjon som en av landets beste lakseelver. Den statusen ble tapt da lakseparasitten kom inn i elva allerede på slutten av 70-tallet." "Planene til Statkraft innebærer at kampen om vassdragsvern har fått en ny dimensjon. Den står ikke lenger mellom grotesk rasering av naturverdier og varig vern. Statkraft lanserer i stedet et tredje alternativ: Miljøbasert utbygging. Selskapet benekter ikke at inngrepene vil ha negative konsekvenser, men mener de også må veies mot verdiskapingen og tilgang på energi uten forurensning."

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Spørsmålet ble overført fra miljøvernministeren.

Vern av Vefsna var oppe til vurdering under arbeidet med Verneplan IV og under supplering av Verneplan for vassdrag. Vefsna er det største vassdraget vi har i Nordland, og det ble konsekvensutredet av Kontaktutvalget kraftutbygging - naturvern forut for Stortingets behandling av verneplan IV. I den forbindelse viser jeg til utredningene om vassdraget i NOU 1991:12 A og B Verneplan for vassdrag IV.

Verneverdiene er også uttrykt i stortingsproposisjonen om supplering av verneplan for vassdrag. Her heter det at de største verdiene i vassdraget er knyttet til nedbørfeltets størrelse i kombinasjon med graden av urørthet, samtidig som feltet spenner over en høydegradient fra nær 1 700 meter over havet til fjorden. Dette gir et svært stort geologisk og biologisk mangfold, store opplevelsesverdier og rike friluftsmuligheter. Det er også knyttet store verdier til kulturminneinteresser, samiske interesser og landbruk.

Det særegne ved Vefsna i et verneperspektiv er at nedbørfeltet inneholder de fleste landskapselementer som er karakteristiske for Nordland og dekker det meste av naturtypene i den sørlige del av fylket. Vefsna er meget godt egnet som typevassdrag i vernesammenheng, og flere av sidegrenene har også stor referanseverdi.