Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:459 (2005-2006)
Innlevert: 10.02.2006
Sendt: 10.02.2006
Besvart: 21.02.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Det er stort behov for meir kraft i Møre og Romsdal. I Sogn og Fjordane er det eit betydeleg småkraftpotensial, men dårleg linjekapasitet gjer at dette potensialet ikkje vert utnytta. Det er ikkje lønnsamt for den enkelte utbyggjar av småkraft å stå for utbetringa av straumnettet i sin region. Senterpartiets lokale stortingsrepresentant, Erling Sande, har uttalt at staten må ta eit større ansvar for å løyse opp i problema.
Kva tiltak vil statsråden fremje for å imøtekomme sin partikollega sitt løfte om linjekapasitet?

Begrunnelse

På eit folkemøte i Hyen i november 2005 uttalte stortingsrepresentant Erling Sande frå Senterpartiet at staten må ta eit større ansvar for problema som småkraftutbyggjarane møter. Fokus på møtet var den manglande nettkapasiteten. I Hyen kan det produserast kraft til å forsyne 15 000 husstandar, men det stoppes av dårleg linjekapasitet. I Balestrand kan det byggjast ut småkraftverk nok til å forsyne 10 000 husstander med straum, men også der vert stoppa prosjekta av dårlig linjekapasitet.
Nettdirektør i Sogn og Fjordane Energiverk, Asgeir Aase, meinar at det viktigaste staten kan gjere for å hjelpe desse prosjekta, er å la småkraftverk bli omfatta av elsertifikatordninga.
Fylkesordførar Nils R. Sandal uttalte i desember at han frykta at Sogn og Fjordane kan gå glipp av 700 mill. kr i verdiskaping som følgje av Soria Moria-erklæringas standpunkt om grøne sertifikat.

Kilder for utsegna:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.69967 http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.70572

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen har den siste tiden hatt sterkt fokus på kraftsituasjonen i Midt-Norge. Det er en tett dialog mellom energimyndighetene og aktørene i området for å komme fram til gode og målrettede tiltak for å bedre den framtidige forsyningssikkerheten i området. Det ser ut til at en kombinasjon av tiltak både på produksjons- og nettsiden er den rette veien å gå.

Staten har en viktig rolle gjennom Statnetts arbeid som nå gjøres i Midt-Norge. Som systemansvarlig nettselskap skal Statnett sikre et effektivt og sikkert overføringsnett for kraft med tilstrekkelig kapasitet. Statnett skal investere i det sentrale overføringsnettet etter samfunnsøkonomiske prinsipper. Det vil si at Statnett skal identifisere og gjennomføre investeringer som bidrar til å gi samfunnet størst mulig nytte. Som eier vil jeg bidra til Statnett skal kunne utføre sine oppgaver.

Statnett arbeider aktivt med investeringsplaner for å øke overføringskapasiteten inn til Midt-Norge. Statnetts analyser av situasjonen i området viser at nytten av nettforsterkninger vil være stor. Men analysene viser også at det vil være betydelige nettmessige besparelser ved etablering av ny produksjon i regionen. Statnett er i ferd med å forberede og gjennomføre flere større nettinvesteringer i regionen, men det tar som kjent tid å få realisere slike. En ny overføringslinje til Sverige skal etter planen være på plass i 2009, mens en ny overføringsforbindelse mot Sogn vurderes. En linje mot Sogn vil ifølge Statnett bidra positivt til situasjonen, men vil trolig ikke kunne være på plass før i 2012.

Videre har staten og energimyndighetene et ansvar for å legge til rette for et velfungerende marked, og blant annet legge til rette for at ny lønnsom kraftproduksjon kan realiseres. Regjeringen vil legge til rette for økt kraftproduksjon ved en aktiv satsing på nye miljøvennlige energiformer, både i Sogn og i andre deler av landet. Det innebærer i første rekke å utnytte potensialet som ligger i opprusting av eksisterende vannkraftverk. Videre vil Regjeringen stimulere til økt utbygging av små-, mini- og mikrokraftverk. Med hensyn til elsertifikatordningen pågår det for tiden et arbeid for å vurdere hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige i satsningen på fornybar energi.

På kort sikt er det flere virkemidler som kan benyttes for å bidra til at forsyningssikkerheten i Midt- Norge sikres. Blant annet har Statnett, i henhold til NVEs forskrift for systemansvaret av mai 2002, anledning til å innføre prisområder. Jeg viser i denne sammenheng til diskusjonen i Stortinget 16. februar i forbindelse med interpellasjonen om kraftsituasjonen i Midt-Norge.