Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:463 (2005-2006)
Innlevert: 10.02.2006
Sendt: 13.02.2006
Besvart: 17.02.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Næringsministeren slo fast under et møte med EFTA-parlamentarikerne før jul i Genève at han allerede i januar i år vil ha et opplegg klart for at Norge igjen kan inngå såkalte BITs, bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler. Dette er avtaler som sikrer norsk næringslivs investeringer i andre land på lik linje med f.eks. de andre nordiske land.
På hvilken måte har næringsministeren fulgt opp sitt løfte overfor EFTA, og når vil Stortinget få seg forelagt en sak om disse avtalene?

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: I referatet fra delegasjonen i Genève sies det: "Fra norsk side ble det indikert at vårt syn på investeringer trolig vil være avklart tidlig neste år." Dette arbeider jeg med.

Norge har ikke inngått bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler siden 1995 fordi det har vært tvil om hvorvidt avtalene kan være i strid med norsk lov. Det har i årenes løp vært gjort et betydelig arbeid for å komme frem til en løsning på disse spørsmålene. Det er sterke og beskyttelsesverdige interesser som står mot hverandre i denne saken. Behovet for å beskytte norske investeringer i utlandet blir satt opp mot norske myndigheters frihet til å regulere. Om, og i hvilken grad, avtalene faktisk reduserer norske myndigheters reguleringsfrihet, er et av temaene som er sentrale i diskusjonen.

Avtaler om investeringsbeskyttelse kan være av stor betydning for norske investeringer i en rekke land. Nærings- og handelsdepartementet har derfor tatt sikte på å utarbeide en standardmal som kan legges til grunn i fremtidige forhandlinger, i samarbeid med berørte departementer.

Stortinget vil bli orientert når de norske posisjonene for fremtidige forhandlinger er avklart.