Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:464 (2005-2006)
Innlevert: 13.02.2006
Sendt: 14.02.2006
Besvart: 22.02.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hva er Kommunal- og regionaldepartementet sin begrunnelse for å stoppe deltakelsen i konsernkommuneprosjektet på Sunnmøre?

Begrunnelse

I brev av 13. januar ble det meldt fra departementet at en ikke lenger ønsker å følge prosjektet. Den økonomiske støtten til forprosjektet ble ikke trukket tilbake, men det ble gjort klart at deltakelsen fra departementet i styringsgruppen ble trukket tilbake. Dessuten så ble det allerede nå gitt beskjed om at det ikke ble aktuelt å støtte et hovedprosjekt økonomisk.
Brevet var svært kort og ga ingen faglig eller politisk begrunnelse for denne helomvendingen. Jeg er svært overrasket både over måten dette ble gjort på og at departementet åpenbart ikke ønsker denne kunnskapen som prosjektet vil kunne gi.
Det lover ikke godt hvis dette er måten departementet har tenkt å kommunisere med kommune- Norge på. Spesielt ikke i saker der flere kommuner har tatt initiativ sammen for å løse felles oppgaver.
Vi står nå overfor en av de største reformene i offentlig forvaltning. Det er klart at Regjeringen allerede har bestemt seg for hovedlinjene i denne reformen. Det burde allikevel være av interesse å få frem ulike modeller og ny kunnskap. Den modellen som kommunene her ønsker å prøve ut ville jo gjort det mulig å overføre flere oppgaver til kommunene.
Først stoppet den nye regjeringen forskningsprosjektet knyttet til dagens fylkeskommune, og deretter stopper en forsøksprosjekter som kan gi kunnskap om hvordan kommunenes rolle kan utvides innenfor dagens kommunestruktur. Det kan tyde på at Regjeringen ønsker å gjennomføre denne store forvaltningsreformen med utgangspunkt kun i kunnskap som støtter opp om forutinntatte konklusjoner. Det gjør det vanskeligere å få frem nødvendige motforestillinger og korrektiver.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: I henhold til prosjektplanen for forprosjektet er hovedmålet med det samlede konsernkommuneprosjektet å gjennomføre en kommunereform der kommunene på Sunnmøre blir organisert i en storkommune etter en konsernmodell. Konsernkommunen skal være egnet til å ha en aktiv samfunnsbyggende rolle i regionen.

Forprosjektet skal utdype grunnlaget for å etablere en konsernorganisering av 18 kommuner på Sunnmøre, og utarbeide et beslutningsgrunnlag som er tilstrekkelig for å ta stilling til gjennomføring av hovedprosjektet. Slik jeg oppfatter konsernkommuneprosjektet, kan det på mange måter være et skritt på veien mot kommunesammenslutning. Innhenting av mer kunnskap om aktuelle måter å realisere storkommuner på er ikke noe jeg ønsker å prioritere eller bruke ytterligere ressurser på.

Jeg vil for øvrig peke på at Kommunal- og regionaldepartementet høsten 2005 hadde på høring forslag om nye modeller for interkommunalt samarbeid om myndighetsutøvelse. Siktemålet med eventuelle nye lovregler er å legge til rette for en fleksibel og god tjenesteyting og forvaltning i kommunene. I lys av at departementet nettopp har hatt to nye hovedmodeller for interkommunalt samarbeid ute på høring, ser jeg ikke behov for utprøving av andre modeller nå.

Løftet gitt av den forrige regjeringen om økonomisk støtte til forprosjektet om konsernkommunen er imidlertid opprettholdt. Dette sikrer forutsigbarhet for kommunene.