Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:466 (2005-2006)
Innlevert: 14.02.2006
Sendt: 14.02.2006
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 22.02.2006 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): På bakgrunn av svar på skriftlig spørsmål nr. 419, vil jeg ha statsrådens svar på følgende: Hvilke maktmidler kan Forsvaret benytte i fredstid som ikke hører inn under påtalemyndigheten og som således kan avgjøres av Forsvaret, og hvem er i slike tilfeller øverste ansvarlige for beslutning om bruk av slike tvangsmidler?

Begrunnelse

Jeg registrerer og er tilfreds med at justisministeren slår fast at det er påtalemyndigheten som har full instruksjonsmyndighet når det gjelder bruk av tvangsmidler i forbindelse med etterforskning av straffesaker. Med andre ord er det politiet og påtalemyndigheten som er rette vedkommende mht. bruk av tvangsmidler. Blir derfor noe usikker på hva statsråden mener med sitt svar på skriftlig spørsmål nr. 419.
Ser derfor frem til en ytterlig klargjøring av ovennevnte forhold.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Saken er overført fra justisministeren.

Den relaterer seg til justisministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 419 fra representanten Ellingsen. Kystvakten kan for det første utøve makt som ledd i å hevde norsk suverenitet og norske suverene rettigheter, jf. kystvaktloven § 8. Dette er en oppgave som er tillagt Forsvaret under forsvarsministerens konstitusjonelle ansvar. I fiskerisaker vil det dessuten være Kystvakten, som innenfor de rettslige rammer og gitte instrukser, forestår vurderingene knyttet til valg av virkemidler for å gjennomføre påtalemessige beslutninger om bruk av straffeprosessuelle tvangsmidler. Dette er den samme myndighet som det ordinære politiet har til å velge hvilket virkemiddel som, ut fra situasjonen, er best egnet til gjennomføring av et tvangsinngrep, f.eks. for å stanse et kjøretøy. Det bemerkes i denne sammenheng at Kystvakten er underlagt alminnelig instruks for politiet (politiinstruksen) så "langt den passer", jf. politiinstruksen § 1-1 tredje ledd. I alle tilfeller er det henholdsvis Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) og Landsdelskommando Nord (LDKN) som utgjør Kystvaktens operative ledelse.