Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:467 (2005-2006)
Innlevert: 14.02.2006
Sendt: 16.02.2006
Besvart: 23.02.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Under årets kolmulefiske ble den norske båten "Selvåg Senior" bordet av skotsk kystvakt. De kom om bord med et nytt regelverk om sjekkpunkter og kontroll. Dette stemmer ikke overens med norsk regelverk, og regelendringen er heller ikke videreformidlet til rederiene, noe som kunne ha ført til store kostnader for de aktuelle norske båtene.
Vil statsråden ta initiativ til at regelverket endres i tråd med EUs regelverk, og at informasjonen om endringer i EUs regelverk raskt videreformidles til de aktuelle rederi?

Begrunnelse

For kort tid siden ble det kjent at EU-kommisjonen har innført nye rapporteringsregler for fiske i EU-sonen. Flere norske båter har etter dette mottatt "rapporteringsfeil" fra skotske kontrollmyndigheter. Det nye regelverket er slik jeg kjenner saken ikke varslet verken redere eller fører av båt slik fiskeriavtalens pkt. IV. 3 mht. varsling av regelendringer krever. Dette kan selvfølgelig sette mange redere og førere av båtene i en vanskelig situasjon med påfølgende store kostnader.
Etter min mening bør slike regelendringer uten opphold varsles de aktuelle redere, og raskest mulig oversettes til norsk. Jeg tillater meg videre å be om at det nye regelverket fastsettes i en ny J-melding etter tidligere praksis, noe det er flere grunner til:

- Utøverne får en "autorisert mal" å forholde seg til.
- Utøverne og norske myndigheter har en felles oppfatning av riktig rapportering. Utøverne og norske myndigheter utvikler en mest mulig felles oppfatning av gode og dårlige sider ved nye regler når de skal praktiseres.
- Norske myndigheter får kompetanse i utviklingen av regelverk det er naturig å drøfte med utøverne og den part i fremtidige fiskeriavtaleforhandlinger.
- Språkforståelse i fremmede språklige forordninger kan skape vansker.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Jeg viser til ovennevnte spørsmål fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen vedrørende nye regler for rapportering ved fiske i EU-sonen.

I forbindelse med kvoteforhandlingene mellom Norge og EU for 2006, orienterte EU om at det ble arbeidet med nye regler om rapportering, herunder særlige kontrollregler for kolmulefisket.

EUs nye regelverk om rapportering ble formelt vedtatt 22. desember 2005, men var ikke tilgjengelig før publiseringen 20. januar 2006. Norske myndigheter ble orientert om de nye reglene 24. januar. Fiskeridirektoratet sendte 26. januar brev til Norges Fiskarlag og Fiskebåtredernes Forbund med kopi av regelendringene, slik at aktuelle fartøy kunne varsles. Etter vanlig praksis mellom Norge og EU vil nye regler ikke bli håndhevet overfor den annen parts fiskere før det er gått 14 dager etter orientering. Da norske myndigheter ble gjort oppmerksom på episoden med "Selvåg Senior", sendte Fiskeridirektoratet brev til EU-kommisjonen og anmodet om at anvendelse av regelverket overfor norske fartøy skulle utsettes i tråd med gjeldende praksis med 14 dagers utsettelse, noe EU-kommisjonen imøtekom. Jeg mener at norske myndigheter på denne måten har informert næringen og ivaretatt deres interesser på en tilfredsstillende måte. Jeg vil understreke at det er viktig at norske fiskere ikke blir pålagt kontrollregimer som gjør at fisket ikke kan gjennomføres på en rasjonell måte. Norge gjorde det også klart for EU under fjorårets forhandlinger at regelverket må utarbeides slik at det er praktisk gjennomførbart. Det er uansett slik at norske fartøyer må forholde seg til EUs regelverk i EU-sonen, på samme måte som utenlandske fartøy må forholde seg til norske regler når de fisker i norsk farvann. Fiskeri- og kystdepartementet vil likevel følge opp saken overfor EU for å sikre at endringer i regelverk blir gjort kjent før de trer i kraft.

Jeg viser til ditt spørsmål om jeg vil ta initiativ til at regelverket endres i tråd med EUs regelverk. Jeg kan opplyse om at Norge ikke har et eget regelverk om rapportering i EU-sonen. Fiskeridirektoratet har imidlertid hatt en praksis som går ut på å oversette deler av EUs regelverk til norsk og publisere dette som en egen juridisk melding. Denne J-meldingen har ikke status som norsk regelverk.

Dette er imidlertid et tidkrevende arbeid, og myndighetene har etter en avveining kommet til at myndighetenes oppgave avgrenses til å gi rederiene informasjon om hvordan de selv kan søke å holde seg oppdatert om aktuelt regelverk for den virksomhet de driver. Dette gjør norske aktører i stand til å finne EUs interne regelverk både i engelsk og dansk versjon. I tillegg kommer selvfølgelig at Fiskeridirektoratet ved eventuelle tolkningsproblemer yter nødvendig bistand. Jeg vil understreke at jeg, som du, er opptatt av å gjøre hverdagen enklest mulig for fiskerne. Med de utfordringene Norge står overfor i kampen mot overfiske, og for en bærekraftig utnyttelse av ressursene, må likevel vi som myndigheter fortløpende vurdere hvilke oppgaver som skal prioriteres - og hvilke som kan ivaretas av næringen selv.