Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:468 (2005-2006)
Innlevert: 14.02.2006
Sendt: 16.02.2006
Besvart: 21.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Når kan man forvente at ny/rehabilitert Svelvikvei (Drammen-Svelvik) vil bli stående ferdig dersom den sittende regjering fortsetter?

Begrunnelse

Det vises til artikkel på Drammens Tidendes nettsider 11. februar 2006 med tittel "Har ikke glemt Svelvikveien". I artikkelen heter det at stortingsrepresentant Sigrun Eng (Arbeiderpartiet) sier helt klart at Svelvikveien fremdeles er en del av "Drammenspakka". "Det er helt klart at vi står på at strekningen Eikhaugen-Tørkop skal ferdigstilles før Vegpakke Drammen er sluttført", sier Sigrun Eng. "Vi skjønner at folk i området er frustrerte, men vi i Arbeiderpartiet vil ikke være med på noe avtalebrudd når det gjelder Svelvikveien, som nå må ut av alle skuffer og fram i dagen", sier Sigrun Eng.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2000 ba samferdselskomiteen om at det ble utarbeidet en omforent og oppdatert framdriftsplan for gjennomføring av Vegpakke Drammen. I august 2000 ble det inngått en avtale mellom Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen om videreføring av pakka. I avtalen heter det at partene vil arbeide for at hele pakken skal gjennomføres innen utgangen av 2008. Det ble videre lagt til grunn at den forutsatte fordelingen mellom statlig finansierte og bompengefinansierte prosjekter i St.prp. nr. 1 (1993-94) skulle opprettholdes. Dette innebar at det skulle arbeides med nytt opplegg for tilleggsfinansiering, bl.a. for å kunne gjennomføre den planlagte Konnerudnedføringen.

Drammen kommune vedtok i februar 2004 å utsette Konnerudnedføringen, da det ikke var mulig å komme fram til lokal enighet om nye opplegg for brukerfinansiering. I handlingsprogrammet for perioden 2006-2009 har Buskerud prioritert statlige midler til fullføring av sentrumsringen i Drammen, med bygging av rv 283 Kreftingsgate og rv 283 Øvre Sund bru, samt refusjon av Grønlandstunnelen. Av de prosjektene som var forutsatt statlig finansiert, gjenstår da rv 319 Tørkop-Eik (Svelvikvegen).

Ved at forutsetningen om brukerfinansiering av Konnerudnedføringen ikke er fulgt opp, kan ikke jeg se at grunnlaget for den inngåtte avtalen står ved lag, jf. også Samferdselsdepartementets svar på spørsmål nr. 129 i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan 2006-2015. Departementet mener fortsatt at det er ønskelig å følge opp den statlige delen av pakken. Prioritering av rv 319 Tørkop-Eik må imidlertid vurderes i forhold til andre prosjekter som er aktuelle å prioritere innenfor den fylkesfordelte investeringsrammen til øvrige riksveger i Buskerud, der fylkeskommunen/BTV-rådet har avgjørende innflytelse på prioriteringene. Dette kan først skje i forbindelse med utarbeidelsen av handlingsprogrammet for perioden 2010-2019.