Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:473 (2005-2006)
Innlevert: 15.02.2006
Sendt: 16.02.2006
Besvart: 22.02.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Husholdningene står for en stor andel av oppvarmingsmarkedet. Det finnes i dag ingen virkemidler for energiomlegging i denne sektoren.
Vil statsråden i forbindelse med revidert statsbudsjett gjeninnføre ordningen med tilskudd til husholdninger som ønsker å kjøpe varmepumpe, pelletskamin eller strømstyringssystem?

Begrunnelse

I 2003 ble det etablert en støtteordning for privathusholdninger for anskaffelse av varmepumpe, pelletskaminer og styringssystemer. Enova SF administrerte denne ordningen. Over 50 000 husholdninger søkte støtte om tilskudd til varmepumpe, pelletskamin eller strømstyringssystem da denne ordningen eksisterte. Den store interessen knyttet til Enovas tilskuddsordning bidro til en betydelig omsetning i denne type oppvarmingsutstyr. Ordningen var derimot en engangsforeteelse.
Husholdninger har i dag hovedsakelig elektrisitet og fyringsolje som sin energikilde. Høyt forbruk og stagnert produksjon har ført til at vi nå har problemer med å dekke elektrisitetsforbruket med egenprodusert vannkraft, samtidig som vi sliter med å få redusert utslippen fra klimagassen CO2.
Mange husholdninger frykter nye kalde vintre og høye strømregninger, og ser seg om etter nye alternative fyringsformer. Regjeringen må da bidra med å legge til rette for økonomisk og miljøvennlig energi. Bruk av pelletskaminer og nye vedovner gir rimelige, praktiske og miljøvennlige oppvarmningsløsninger.
Erfaring fra 2003 viser at tilskuddsordningen for energiomlegging i husholdningen var en suksess. Regjeringen må derfor gjeninnføre denne. Det er viktig at en slik tilskuddsordning kommer i revidert budsjett, slik at den kan lanseres i forkant av fyringssesongen 2006/2007.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Norge har et stort potensial for økt utnyttelse av nye fornybare energikilder, som vind, bioenergi, sol, bølge og tidevannskraft. Gjennom en satsing på energieffektivisering og nye fornybare energikilder, kan Norge få et variert og miljøvennlig energisystem. I Regjeringens politiske plattform (Soria Moria-erklæringen) er det fremhevet at Regjeringen vil gjennomføre en bred økning av innsatsen innenfor energiomleggingen, herunder innsatsen rettet mot husholdningene.

Regjeringens viktigste redskap for å fremme ny fornybar energi og miljøvennlig varmeproduksjon er Enova SF. Jeg vil sørge for at Enova SF har langsiktige og ambisiøse mål å strekke seg etter. Kvantitative mål gir aktørene et mer forutsigbart grunnlag for gjennomføring av nye tiltak.

Jeg vil fremheve at dagens satsing har en rekke virkemidler som retter seg mot husholdningene. Dette gjelder i første rekke et bredt sett av informasjonsvirkemidler som gjør husholdningene i stand til å gjøre enkle, men effektive tiltak som påvirker eget energiforbruk. I 2004 betjente Enova over 35 000 henvendelser om energiomleggingstiltak gjennom sin svartjeneste. I tillegg er husholdningene også en del av varmesatsingen, både som kunder til nye miljøvennlige fjernvarmeanlegg, og som kjøpere av nye foredlede biobrensler som ikke ville vært etablert i markedet uten støtte fra Enova.

Regjeringens visjon er at Norge skal være en miljøvennlig energinasjon og være ledende innenfor utvikling av miljøvennlig energi. Regjeringen har med utgangspunkt i denne visjonen lagt fram en tiltaksliste i Soria Moria-erklæringen som retter seg mot ulike deler av energisektoren. Hvilken konkret utforming vi vil legge opp til for innsatsen på ulike områder, vil vi komme tilbake til bl.a. i forbindelse med utformingen av budsjettopplegget for 2007.