Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:474 (2005-2006)
Innlevert: 15.02.2006
Sendt: 16.02.2006
Besvart: 23.02.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): NAV-reformen innebærer en fusjon mellom trygdeetaten, Aetat og sosialkontorene. Reformen er p.t. i ferd med å bli gjennomført. For at hovedmålene med reformen skal bli nådd, er det viktig å operasjonalisere disse i konkrete resultatmål.
Hvilke konkrete resultatmål har statsråden satt for NAV-reformen, og på hvilken måte vil statsråden holde Stortinget informert om arbeidet med gjennomføringen av reformen?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Arbeidet med å etablere ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) startet opp umiddelbart etter Stortingets behandling av St.prp. nr. 46 (2004-2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning. En interimsorganisasjon (NAV-interim) som skal planlegge og forberede gjennomføringen av statlige oppgaver innenfor en ny arbeids- og velferdsforvaltning, ble opprettet 22. august 2005. NAV-interim har ansvaret for den konkrete planlegging og gjennomføring fram til en ny statsetat blir opprettet. Etableringen av etaten, som er i tråd med forutsetningene i St.prp. nr. 46 (2004-2005), er forutsatt å skje fra annet halvår 2006. Fram til den nye etaten er etablert, har henholdsvis trygdeetaten og Aetat ansvaret for den løpende driften og dermed for gjennomføringen av arbeids- og velferdspolitikken på sine områder.

Gjennomføringsarbeidet, både det som påhviler Regjeringen og departementet, og det NAV-interim har ansvar for, tar utgangspunkt i de tre hovedmål som lå til grunn ved Stortingets behandling av reformen, jf. St.prp. nr. 46 (2004-2005):- Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad

- Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov

- En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

Med utgangspunkt i disse, og de hovedmilepæler for reformen som var satt opp i St.prp. nr. 46 (2004-2005) har departementet gitt NAV-interim resultatmål for sin virksomhet fram til 1. juli 2006. Resultatmålene er gitt i tildelingsbrev til NAV-interim og er knyttet til leveranser og milepæler i gjennomføringen. De viktigste resultatmålene er å:

- Utarbeide en overordnet gjennomføringsplan (høsten 2005).

- Utarbeide en plan for de nødvendige funksjoner i den nye statsetaten, utenom arbeids- og velferdskontorene (innen utgangen av 2005).

- I samarbeid med kommunesektoren, utarbeide en gjennomføringsplan for den felles førstelinjetjenesten (våren 2006).

- I samarbeid med kommunesektoren, utarbeide en kompetanseplan for NAV (våren 2006).

- I samarbeid med kommunesektoren, utarbeide et opplegg for forsøk, utvikling, erfaringsutveksling og læring (våren 2006).

Som forutsatt ved Stortingets behandling av reformen, tas det sikte på at den nye statsetaten formelt blir etablert fra annet halvår 2006 og at etableringen av de lokale felles arbeids- og velferdskontorene starter opp i 2006 og avsluttes innen 2010. Departementet har satt i gang et arbeid med å formulere resultatmål for virksomheten i den framtidige arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette arbeidet tar sikte på å finne fram til resultatmål som både kan være egnet til styring og oppfølging av den nye statsetaten og de felles arbeids- og velferdskontorene lokalt. Kommunenes Sentralforbund er trukket inn i arbeidet med å finne fram til egnede resultatmål for arbeids- og velferdskontorene.

Regjeringen tar sikte på å redegjøre nærmere for mål og strategier for NAV i statsbudsjettet for 2007. I St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Arbeids- og sosialdepartementet ble det gitt en redegjørelse for gjennomføringen av reformen fram til høsten 2005. Departementet tar sikte på også i de årlige budsjettproposisjonene framover, å redegjøre for gjennomføringsarbeidet.