Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:475 (2005-2006)
Innlevert: 16.02.2006
Sendt: 16.02.2006
Besvart: 23.02.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Jeg viser til finansministerens uttalelser til media om statlig eierskapsstyring. I Dagsavisen er finansministeren sitert på at "vi kommer ikke tilbake til den tiden der departementsråden ringte til selskapene og sa: "Hør nå her...""
Hvilken tidsperiode og hvilke selskaper er det finansministeren her refererer til?

Begrunnelse

Det kan synes som om finansministeren har en oppfatning av det statlige eierskap, og hvilken måte det utøves på, som har liten rot i virkeligheten og som må oppleves som et angrep på integriteten til så vel embetsmenn, tidligere departementsråder og styreledere, jf. også reaksjonene som er kommet etter finansministerens utspill.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg legger stor vekt på at det statlige eierskapet utøves innenfor de rammer og spilleregler som følger av selskapslovgivningen og allment aksepterte prinsipper for god eierstyring. Regjeringen vil legge dette til grunn for den varslede stortingsmeldingen om statlig eierskap.

I de første årene etter krigen var det ikke uvanlig at embetsmenn i departementene var styremedlemmer i statlige selskaper. Denne praksisen var uheldig, blant annet ved at den bidro til uklare ansvarsforhold mellom myndigheter og selskaper. Vi bør ikke vende tilbake til en slik praktisering av statens eierskap.

Min uttalelse var ikke ment som et angrep på integriteten til tidligere departementsråder eller andre embetsmenn eller tidligere styreledere. Uttalelsen var ment å vektlegge den store betydningen av klare roller og en god organisering, som Regjeringen legger til grunn for utøvelsen av det statlige eierskapet.