Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:477 (2005-2006)
Innlevert: 16.02.2006
Sendt: 16.02.2006
Besvart: 22.02.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva vil kunnskapsministeren gjøre for å sikre at studenter og elever som arbeider med pasienter i sin studiepraksis er skikket for oppgaven?

Begrunnelse

Det fremgår av Aftenposten 16. februar 2006 at høyskoler og andre læresteder ikke forhindrer sine studenter i å gjennomføre praksis som innebærer pasientbehandling, selv om studenten har et kjent rusproblem. Dette utgjør en åpenbar risiko for pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten. Ifølge direktør for Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), Per Haugum, viser høyskolene liten forståelse for nødvendigheten av å sikre at deres studenter er skikket for pasientrelatert praksisarbeid. Direktør for Statens helsetilsyn, Lars Hanssen, mener det er behov for holdningsendringer og regelendringer for å sikre at studenter i praksis er i stand til å ivareta pasientbehandling på forsvarlig vis.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 4-10 kan Kongen fastsette at i enkelte utdanninger skal institusjonen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket. Skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studietiden. I dag er det kun fastsatt forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene.

I 2003 sendte departementet på høring et forslag om å innføre skikkethetsvurdering også i helse- og sosialfagutdanningene. Forslaget fikk bred støtte. Likevel ble det av ulike grunner høsten 2003 besluttet at ordningen ikke skulle utvides på daværende tidspunkt. I forarbeidene til ny lov om universiteter og høyskoler (som trådte i kraft 1. august 2005) heter det blant annet: "Skikkethetsvurdering er foreløpig bare vurdert nødvendig for lærerutdanning. Departementet mener eventuell bruk av skikkethetsvurdering må begrunnes særskilt for hver enkelt utdanning, og vil være restriktiv med innføring av skikkethetsvurdering for andre utdanninger", jf. Ot.prp. nr. 79. (2003-2004) Om lov om universiteter og høyskoler.

Jeg er kjent med at både universitetene og høyskolene og studentene ønsker at det skal innføres skikkethetsvurdering i helse- og sosialfagutdanningene. Jeg kan også se at det foreligger et behov for at skikkethetsvurdering innføres i disse utdanningene. Departementet vil derfor i løpet av kort tid sende ut et oppdatert høringsnotat om å utvide skikkethetsforskriften til også å omfatte helse- og sosialfagutdanninger. Bakgrunnen for at jeg vil sende dette ut på ny høring er at det har gått nærmere tre år siden dette sist var gjenstand for høring, og det er behov for enkelte mindre justeringer som følge av endringer i forbindelse med Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Saken vil bli sendt ut med redusert høringsfrist - seks uker. Jeg tar sikte på at den nye ordningen skal kunne innføres allerede til studiestart 2006.