Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:479 (2005-2006)
Innlevert: 16.02.2006
Sendt: 17.02.2006
Besvart: 27.02.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hussam Shaheen var påtroppende leder av Fateh-ungdommen i Palestina, da han ble arrestert for 2 år siden. Siden den tid har han sittet 2 år i fengsel uten dom og har tilbrakt lang tid i isolat. Over 9 000 palestinske fanger sitter i israelske fengsler, og mange har sittet lenge uten dom.
Hva vil utenriksministeren gjøre for at Hussam Shaheen og andre politiske fanger som har sittet lenge i israelske fengsler uten dom, får en behandling i overensstemmelse med grunnleggende rettsprinsipper?

Begrunnelse

Hussam Shaheen, leder av ungdomsorganisasjonen til Fateh (FYO), har siden 2 år tilbake sittet i isolasjon i israelsk fengsel. Det hevdes at fengselsforholdene er kummerlige. En rekke menneskerettighetsorganisasjoner har engasjert seg i hans sak, og han er nå flyttet til ordinært fengsel.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Hussam Shaheen-saken er et eksempel på israelsk bruk av administrativ forvaring. Denne praksisen innebærer frihetsberøvelse uten tilstrekkelig rettslig prøving, og det er i strid med internasjonale menneskerettighetsstandarder. Ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner befinner om lag 700 palestinere seg i slik administrativ forvaring i dag. Jeg er helt enig med representanten Huitfeldt i at dette er sterkt beklagelig.

Israel har ratifisert flere av FNs menneskerettighetskonvensjoner, og i denne sammenheng står landets forpliktelser etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og FNs torturkonvensjon sentralt. Det er viktig at israelske myndigheter etterlever de internasjonale forpliktelser landet har tatt på seg innenfor menneskerettighetsområdet. Jeg kan legge til at FNs menneskerettighetskomité har slått fast at de forpliktelser som Israel har påtatt seg etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter også har gyldighet for den palestinske befolkningen innen de okkuperte områdene. Israelske myndigheter er kjent med de norske holdninger og synspunkter når det gjelder Israels forpliktelser i henhold til folkeretten. Fra norsk side har vi i flere år støttet en israelsk frivillig organisasjon som yter praktisk, juridisk bistand for palestinere i administrativ forvaring.

Vi tar avstand fra den israelske praksis med bruk av administrativ forvaring og de brudd på sentrale rettssikkerhetsgarantier som dette medfører. Fra norsk side vil vi ta opp bruken av administrativ forvaring med israelske myndigheter og anmode om at de personer det gjelder får en behandling som er i samsvar med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper.