Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:480 (2005-2006)
Innlevert: 16.02.2006
Sendt: 17.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Regjeringens Soria Moria-erklæring heter det at "Regjeringen vil styrke sykehusenes økonomi slik at flere pasienter behandles og ventetidene holdes lave". Fra Haukeland Universitetssykehus meldes at pga. økonomiske forhold reduseres antall inngrep ved Kirurgisk klinikk i 2006. Antall operasjoner for rekonstruksjon av bryst reduseres med 194, antall prostataoperasjoner reduseres med 59, tilbakelegging av utlagt tarm reduseres for 61 pasienter.
Hva vil statsråden gjøre for å forhindre en slik planlagt reduksjon i antall operasjoner?

Begrunnelse

Når Haukeland Universitetssykehus, som er en del av Helse Bergen og Helse Vest, nå må gjennomføre reduksjon i antall planlagte operasjoner i 2006, skyldes det budsjettrammer som sterkt påvirkes av at Helse Vest fortsatt er hardt rammet av en betydelig skjevdeling. Denne skjevdelingen innebærer som statsråden vel er kjent med at pasienter i Helseregion Vest er "mindre verdt" enn pasienter i andre regioner. Det er faktisk en "tredobbel urettferdighet" i denne systemfeilen, fordi innbyggerne i regionen historisk sett har vært friskere enn befolkningen i andre regioner og at spesielt Haukeland Universitetssykehus er blant de mest effektive og mest veldrevne sykehus i landet. Skjevdeling (les: mindretildeling av helseressurser) har i mange år vært holdt i sjakk med omfattende omstilling, effektivisering og rasjonalisering. Strikken er nå strukket så langt slike prosesser kan bidra; nå gjenstår tiltak som direkte rammer ulike pasientgrupper som enten har behov for øyeblikkelig hjelp eller som etter pasientrettighetsloven har rett til nødvendig helsehjelp. Dårlig sykehusøkonomi som gir færre pasienter behandlet og lengre ventelister står direkte i motstrid til Regjeringens egne løfter.
Pasienter, pårørende og alle ansatte som daglig gjør sitt beste for å gi pasienter nødvendig og trygg behandling må kunne forvente at Regjeringen straks griper inn med opprettende tiltak for å forhindre redusert tilbud til pasienter som trenger sykehusbehandling i 2006.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Stortinget har stilt krav om økonomisk balanse i 2006. Etter mitt syn er det viktig og nødvendig at omstilling og effektivisering finner sted også i denne sektoren, slik at helseforetakene kan skape seg et handlingsrom for ytterligere å kunne forbedre sine tjenester til befolkningen både når det gjelder omfang og kvalitet. Jeg er klar over at dette målet byr på utfordringer for helseforetakene i Helse Vest og i andre deler av landet. Jeg vil understreke at alle som har krav på nødvendig hjelp og behandling innen spesialisthelsetjenesten skal få dette også i 2006.

Helse Vest RHF er gitt ansvar for å sørge for at helseregionens befolkning gis tilgang til nødvendige helsetjenester av god kvalitet, innenfor tildelte rammer. Balansekravet gjelder også for Helse Vest, og Helse Bergen HF må ta sin del av omstillingene som er nødvendige for å oppnå balanse i regionen. Dette er også viktig for at helseforetaket skal kunne møte driftskonsekvensene av nye investeringer, bl.a. nytt laboratoriebygg.

Jeg er svært opptatt av hvordan omstillingene som gjennomføres i landets sykehus berører både pasienter og ansatte og har derfor bedt om en orientering fra samtlige regioner for å få en oversikt over hvilke omstillingstiltak som skal gjennomføres. I dialogen med Helse Vest har departementet blitt forsikret om at det ikke vil bli iverksatt tiltak som vil gå ut over pasientbehandlingen eller medisineringen av pasienter. Jeg er gjort kjent med at Helse Vest RHF har igangsatt en bred gjennomgang og kvalitetssikring av budsjettet til Helse Bergen med dette for øyet. Jeg har tillit til at styret for Helse Vest RHF på en fornuftig og klok måte innretter sin virksomhet slik at målet om økonomisk balanse i 2006 kan nås, samtidig som et forsvarlig pasienttilbud ivaretas.

I begrunnelsen for spørsmålet tas fordelingen av inntekter fra staten til de fem regionale helseforetakene opp, og det hevdes at "Helse Vest fortsatt er hardt rammet av en betydelig skjevdeling".

Jeg er enig i at Helse Vest RHF har hatt for lav overføring fra staten pr. innbygger. Forklaringen ligger i historiske forhold; bevilgningsnivået ble videreført ved etablering av de fem regionale helseforetakene i 2002. I tråd med forslaget i St.meld. nr. 5 (2003-2004) er det startet en omlegging av fordelingen mellom de regionale helseforetakene. Omleggingen innebærer at Helse Vest allerede har fått økte bevilgninger i 2005 og 2006 på vel 160 mill. kr i forhold til andre regionale helseforetak. Videre skal Helse Vest få økte bevilgninger også i 2007 og 2008.

Regjeringen er opptatt av skjevfordelingen mellom helseregionene. I Regjeringens tiltredelseserklæring heter det derfor at skjevfordelingen av inntekter mellom helseregionene skal rettes opp raskere enn det som ble lagt til grunn i St.meld. nr. 5 (2003-2004). Dette er et spørsmål vi må komme tilbake til og vurdere i forbindelse med budsjettforslaget for 2007.