Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:481 (2005-2006)
Innlevert: 16.02.2006
Sendt: 17.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): LARiNord gir i dag behandling til om lag 140 rusmisbrukere. Dette er 50 flere enn forutsatt. I tillegg venter mer enn 60 personer på tilbud om legemiddelassistert rehabilitering.
Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av situasjonen for LARiNord, og om nødvendig øke kapasiteten innenfor dette behandlingstilbudet?

Begrunnelse

NRK Troms hadde 9. februar et oppslag vedrørende den prekære situasjonen for LARiNord. Fagfolkene opplyste da at de hadde tatt inn om lag 140 rusmisbrukere, men hadde fått ressurser tilsvarende 90 personer. Konsekvensen av at så mange nå var omfattet av legemiddelassistert rehabilitering, var at fagfolkene ikke hadde ressurser til å følge hver enkelt rusmisbruker opp på en betryggende måte. Det er bekymringsfullt dersom denne type behandling med bruk av sterke legemidler som metadon og subutex ikke skjer med tilstrekkelig medisinsk oppfølging. Konsekvensen av det kan være lekkasje av slike legemidler til uvedkommende og at rehabiliteringen mislykkes for dem som inngår i programmet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er riktig som representanten Aspaker beskriver i sin begrunnelse for sitt spørsmål, at aktiviteten ved LAR-senteret ved UNN (LARiNord) har vært betydelig høyere enn forventet etter at dette senteret ble etablert i 2005.

Av den grunn er budsjettet for 2006 blitt styrket med 1 mill. kr. Per i dag er det 145 pasienter som er inkludert i aktiv behandling. I tillegg til disse er det 64 personer som står på venteliste. For halvparten av disse er det utarbeidet konkrete planer for snarlig oppstart. Den andre halvparten av pasientene utgjør en ordinær venteliste. Utviklingen av ventelisten følges fortløpende, og behov for tilpasninger i tilbudet vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplan for rusfeltet for Helse Nord RHF. Denne planen vil være ferdig i løpet av denne våren.

Legerekrutteringen til arbeid med rusmiddelmisbrukere er generelt dårlig, og det arbeides med å få styrket legebemanningen slik at senteret bedre kan imøtekomme behovet for råd og veiledning til fastleger og andre som trenger det i oppfølging av pasientene. Virksomheten vurderes pr. i dag som faglig forsvarlig.

Samtidig er det grunn til å nevne at oppfølgingen og den psykososiale rehabiliteringen i kommunene i en del tilfeller ikke har vært tilfredsstillende nok. Kommunestrukturen i Nord-Norge er preget av mange kommuner med relativt få innbyggere og begrenset kompetanse både i sosial- og helsetjenesten på medisinsk oppfølging og rehabilitering av LAR-pasienter. Ustabil legedekning i kommunehelsetjenesten og sosialtjeneste bestående av enkeltpersoner krever mye av det regionale LAR-senter. Det er grunn til å tro at det i noen grad har vært en ekstrabelastning i det første driftsåret for dette nyeste av de regionale LAR-sentrene, og at situasjonen vil stabilisere seg over tid. Men det vil fortsatt være behov for å styrke opplæring og oppfølgingstjenestene i kommunene som følge av økningen i antall pasienter som blir inkludert i LAR. Det arbeides også med en klargjøring av arbeidsdelingen mellom spesialisthelsetjenestens regionale senter og de kommunale tjenester.