Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:484 (2005-2006)
Innlevert: 16.02.2006
Sendt: 17.02.2006
Besvart: 24.02.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En rekke legeambulansebåteiere beskriver at nye forskrifter for bemanning stiller krav til helsepersonell i ambulansebåtene som i praksis ikke lar seg oppfylle uten bedrede rammevilkår fra helseforetakene til driften av båtene. I Loppa beskriver ambulansebåteieren at han enten må bryte forskriftene for å kunne opprettholde driften, eller stanse driften for å oppfylle forskriften.
Ser statsråden behov for endrede rammevilkår for ambulansebåtdriften med bakgrunn i forskrifter som krever tilgjengelig helsepersonell?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det generelle utgangspunktet for problemstillingen du reiser i spørsmålet ditt er at de regionale helseforetakene har ansvar for å gi rammevilkår som sikrer at krav stilt i lov og/eller forskrift blir ivaretatt, enten tjenestene ytes i regi av egne helseforetak eller ved kjøp av tjenester hos private aktører.

Departementet er imidlertid kjent med at kompetansekravene i den nye forskriften om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, som trådte i kraft 1. april 2005, kommer i konflikt med kravene til utdanning og fartstid innenfor maritimt regelverk. Helse- og omsorgsdepartementet har i årets tildelingsbrev bedt Sosial- og helsedirektoratet gjennomgå dette forholdet. Direktoratet er således bedt om å "utarbeide forslag til omformuleringer av de nye kompetansekravene i akuttforskriftene for (i) å ivareta personell- og kompetansebehov i ambulansebåter på en hensiktsmessig måte". Inntil det foreligger eventuelle endringer i forskriften forutsetter jeg at Helse Nord RHF, som i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a er ansvarlige for ambulansebåttjenesten, sikrer et forsvarlig tilbud til befolkningen i samarbeid med ambulansebåteierne i helseregionen.