Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:488 (2005-2006)
Innlevert: 17.02.2006
Sendt: 20.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): På NRK P1-nyhetene kl. 17.30 den 16. februar 2006 uttalte statsråden at han ikke kunne love at det ikke blir kraftkrise i Midt-Norge, og gav tydelig inntrykk av at Regjeringen ikke kunne kontrollere situasjonen, fordi det var mange uavhengige aktører i dette arbeidet.
Mener statsråden at Regjeringen ikke har noen verktøy i verktøykassen som kan bidra til å fremskynde og/eller stimulere til bygging av gasskraftverk eller annen ny energiproduksjon med store volum?

Begrunnelse

Det har vært et politisk mål å bygge 3 TWh vindkraft i nasjonen, og det har medført at det blant annet har vært innført investeringsstøtte til nye vindkraftprosjekt. Det tiltaket har gjort at en del vindkraftprosjekter har blitt lønnsomme og derved utbygd.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Situasjonen i Midt-Norge er spesiell. Området har hatt en svært rask forbruksvekst knyttet til industriutviklingen, blant annet gjennom utvidelsen på Hydro aluminium Sunndalsøra. Ut fra dette er Midt-Norge i dag det området i Norge som har størst utfordringer i forhold til forsyningssikkerheten for strøm. Det vil bli ytterligere en betydelig vekst i området i årene framover blant annet knyttet til Ormen Lange-utbyggingen.

Det er viktig at vi finner fram til tiltak som gir en varig løsning på kraftsituasjonen i området. Statnett, NVE og Olje- og energidepartementet arbeider med analyser av situasjonen. Det ser ut til at en kombinasjon av tiltak både på produksjons- og nettsiden er den rette veien å gå.

Statnett har en viktig rolle i arbeidet som nå gjøres. Statnett foretar flere større nettinvesteringer i området konkret knyttet til utvidelsen på Sunndalsøra og Ormen Lange-utbyggingen. Det er også innført en redusert innmatingstariff for nye produksjonsanlegg i området. Statnetts analyser av situasjonen i området viser at nytten av nettforsterkninger vil være stor. Det vil også være betydelige nettmessige besparelser knyttet til etablering av ny produksjon i regionen. Statnett er i ferd med å forberede og gjennomføre investeringsprosjekter i regionen, men det tar som kjent tid å få realisere slike. Økt overføringskapasitet mellom Norge og Sverige skal etter planen være på plass i 2009, mens eventuelle nye overføringsforbindelser som kan dekke det økte forbruket kan være på plass i 2012.

Også ny kraftproduksjon er nødvendig for å styrke forsyningssikkerheten i Midt-Norge. Regjeringen vil legge til rette for økt kraftproduksjon ved en aktiv satsing på nye miljøvennlige energiformer. Det innebærer i første rekke å utnytte potensialet som ligger i opprusting av eksisterende vannkraftverk. Videre vil Regjeringen stimulere til økt utbygging av små-, mini- og mikrokraftverk. Det er for tiden stor interesse for vindkraftutbygging i Norge. Vi har svært gode vindforhold mange steder langs kysten og vi har store arealer hvor det er mulig med utbygging. Det er også et potensial for fremtidige kostnadsreduksjoner innenfor vindkraftteknologi. Også innenfor andre nye fornybare energikilder er det interessante prosjekter.

Jeg vil i tiden framover holde stor fokus på situasjonen i Midt-Norge. Det er viktig at vi utarbeider ytterligere analyser for å få et best mulig grunnlag for å vurdere sårbarheten i området. Samtidig skal vi fortsette arbeidet med planlagte tiltak og løpende vurdere eventuelle nye tiltak som kan bidra i forhold til det økende kraftunderskuddet i regionen.