Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:493 (2005-2006)
Innlevert: 20.02.2006
Sendt: 20.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Kan samferdselsministeren forsikre Stortinget om at utredningen av høyhastighetsbaner i Norge vil foreligge til avtalt tidspunkt, 1. november 2006, slik at denne kan være et grunnlagsdokument for Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2010-2019, og at utredningen vil bli utført uavhengig og av høyt faglig kvalifiserte personer?

Begrunnelse

Samferdselsdepartementet gav i brev av 21. mars 2005 Jernbaneverket i oppdrag å gjennomføre en utredning om høyhastighetsbaner i Norge. Hovedhensikten var en ny gjennomgang og vurdering av mulighetene for en ny jernbanestrategi på linje med resten av Europa. Oppdraget skulle utføres innen 1. november 2006 for å kunne være et grunnlagsdokument for Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2010-2019.
Samarbeidsregjeringa formulerte i 2004 følgende målsetting i NTP for 2006-2015 som Stortinget har sluttet seg til:

"I mange europeiske land går utviklingen innen jernbanen i retning av å bygge ut en ny generasjon høyhastighets jernbane. Samferdselsdepartementet vil derfor fram mot neste revisjon av nasjonal transportplan foreta en uavhengig gjennomgang av hva som bør legges til grunn av standarder for framtidig jernbanenett i Norge, særlig sett i lys av ønsket om økt koordinering med utviklingen i en europeisk jernbane på tvers av landegrensene."

Samarbeidsregjeringen satte i gang det vedtatte utredningsarbeidet med høgfartsbaner i Norge. I brev av 23. mars 2006 fikk Jernbaneverket i oppdrag av departementet å gjennomføre arbeidet.

"Frist for levering av utredningsrapport, inkludert vurderinger og ev. forslag til videre oppfølging fra Jernbaneverket settes til 1. november 2006. Fristen er satt slik at konsekvensene av ev. konklusjoner skal kunne innarbeides og følges opp i tilknytning til neste revisjon av Nasjonal transportplan."

29. april 2005 spurte representanten Jørund Leknes (Sosialistisk Venstreparti) om innholdet i mandatet som Jernbaneverket hadde fått kun var avgrenset til å gjelde Østfoldbanen. Statsråd Torild Skogsholm presiserte i skriftlig svar den 11. mai 2005 at arbeidet var ment å gi grunnlag for å vurdere høyhastighetssatsing utover denne strekningen og at dette var tatt opp med Jernbaneverket.
Representanten er kjent med at anbudsdokument var planlagt ferdigstilt fra Jernbaneverkets side i november 2005 og at anbudet pr. medio februar 2006 ikke er lagt ut.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Utredningen av høyhastighetsbaner i Norge vil foreligge slik at den kan inngå som grunnlag for stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019, som etter planen skal legges fram i 2008. Samferdselsdepartementet har imidlertid gitt aksept for at utredningsfristen 1. november 2006 som ble satt i departementets oppdragsbrev til Jernbaneverket av 21. mars 2005, om nødvendig kan overskrides noe.

Jernbaneverket legger opp til å dele arbeidet med utredning av høyhastighetsbaner inn i to faser. I første fase gjøres en generell kartlegging av aktuelle baner med utgangspunkt i ulike standarder for høyhastighet (200 km/t og oppover). I fase 2 vil enkelte utvalgte strekninger bli nærmere vurdert. Det vil bli lagt opp til en høring og et offentlig møte/seminar i tilknytning til utredningsoppdraget.

Selve utredningen vil bli utført av uavhengige konsulenter. I Jernbaneverkets utlysning av oppdraget vil det bli lagt til grunn en forutsetning om at den konsulenten som får oppdraget med utredningen må kunne dokumentere kunnskap og erfaring på området, og at enten hoved- eller underkonsulent skal være internasjonal.