Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:489 (2005-2006)
Innlevert: 17.02.2006
Sendt: 20.02.2006
Besvart: 28.02.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Miljøvernministeren har vært meget klar på at det skal være CO2-rensing fra første dag på eventuelle gasskraftverk på Tjeldbergodden og alle andre nye konsesjoner. På Stortingets talerstol 16. februar 2006 antyder derimot energiministeren at krav om CO2-håndtering ikke skal forsinke prosjektet på Tjeldbergodden.
Betyr det i klar tale at Regjeringen nå vil tillate at det bygges konvensjonelle gasskraftverk UTEN rensing fra første dag, og nøyer seg med at man skal koble til rensing på et senere tidspunkt?

Begrunnelse

I NTB-melding 12. desember 2005 sier miljøvernministeren at "Det er ikke naturlig for denne regjering å tenke at andre gasskraftverk (enn Kårstø) skal bygges uten rensing".

I NTB-melding 10. januar 2006 står det at energiministeren "er krystallklar på at nye gasskraftverk i Norge må ha CO2-rensing fra første dag. Han åpner ikke for bygging av gasskraftverkene først, og installering av renseteknologi etterpå, slik han er blitt tolket av travle kraftutbyggere i Møre og Romsdal".

Avisenes Nyhetsbyrå 18. januar 2006: "Jeg har ingen grunn til å tro at vi skal kunne sette i gang et gasskraftverk her uten renseanlegg fra dag én, sier Bjørnøy til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Miljøvernministeren viser til regjeringserklæringen fra Soria Moria."

NTB 18. januar 2006: "Miljøvernminister Helen Bjørnøy (Sosialistisk Venstreparti) krever full CO2-rensing fra første dag for et gasskraftverk på Tjeldbergodden. Ikke uventet overprøver hun dermed konsesjonen Norges vassdrags- og energidirektoratet har gitt Statoil." og "Bjørnøy sier til NTB at hun forholder seg til Statens forurensningstilsyn, som er hennes rådgivende organ. SFT anbefaler Miljøverndepartementet å stille krav om CO2-håndtering fra første dag."

Adresseavisen nett 18. januar 2006: Da SFT og NVE presenterte sine konklusjoner onsdag 18. januar 2006 uttalte SFTs Håvard Holm: "CO2-håndteringen bør gjøres gjeldende fra første dag for å fremskynde en nødvendig teknologisk utvikling og for at det ikke skal skapes tvil om beslutningen som er fattet."

"Miljøvernminister Helen Bjørnøy sier til NTB at hun vil forholde seg til SFT, som er hennes rådgivende organ. Hun vil ikke la seg stresse av at hennes opprinnelige hjemfylke, Møre og Romsdal, kan oppleve en kraftkrise allerede før 2010."

"SFT har uttalt at de vil anbefale rensing fra første dag på Tjeldbergodden. Det som Regjeringen har sagt, og som ligger til grunn i Soria Moria-erklæringen, er at vi skal bidra til at det blir CO2-håndtering også når det gjelder framtidige gasskraftverk."

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Det følger av klimakvoteloven § 3 at utslippene av CO2 fra gasskraftverket på Tjeldbergodden vil være kvotepliktig. I tillegg til kvoteplikten må gasskraftverket ha en egen utslippstillatelse for kvotepliktig CO2 etter forurensningsloven. I utslippstillatelsen kan det etter loven stilles teknologikrav, herunder et krav om CO2-håndtering. I forhold til denne utslippstillatelsen avga Statens forurensningstilsyn sin innstilling til Miljøverndepartementet 18. januar d.å. der de anbefaler at Statoil blir pålagt full CO2-håndtering fra første dag.

På bakgrunn av at denne utslippstillatelsen nå er under behandling her i departementet vil det ikke være riktig av meg i denne sammenheng å forskuttere det nærmere utfallet av saken.