Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:490 (2005-2006)
Innlevert: 20.02.2006
Sendt: 20.02.2006
Besvart: 28.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Når andre enn staten står som byggherre for veg/tunnel/broprosjekt kan det være en aktuell problemstilling med utlysning av anbud på et tidlig tidspunkt for å fremskaffe kostnadsmessig avklaring og/eller for å spare tid.
Kan statsråden bekrefte at byggherren selv kan avgjøre å gjennomføre slik anbudsutlysning dersom nødvendig forbehold er tatt om formelle forhold omkring endelig og nødvendig godkjenning hos overordnet myndighet?


Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjelder både statlige, kommunale og fylkeskommunale byggherrer. Utgangspunktet i forskriften er at en oppdragsgiver kan avlyse en konkurranse dersom det foreligger saklig grunn.

En anbudskonkurranse kan ikke gjennomføres kun med det formål å få en oversikt over potensielle entreprenører eller prisnivået i markedet. Dette følger både av rettspraksis fra Høyesterett, forarbeidene til regelverket om offentlige anskaffelser og juridisk litteratur.

Konkurransen må altså være reell med den hensikt å gjennomføre bygging.

Det kan imidlertid ha gode grunner for seg, først og fremst i forhold til tid, at en anbudskonkurranse om et større prosjekt kunngjøres før finansiering av prosjektet er endelig avgjort med tilhørende nødvendig forbehold om godkjenning hos overordnet myndighet.

Anbudskonkurransen må da kunngjøres med forbehold om slik godkjenning med beskjed til entreprenørmarkedet om at konkurransen ellers vil bli avlyst.

Dersom vedtak i Stortinget er nødvendig for å starte byggingen av et prosjekt, vil det være for tidlig å starte en prosess med anbudskonkurranse før prosjektet er fremmet for Stortinget.

Etter at prosjektet er fremmet for Stortinget, men før vedtak, kan det av og til der det er særlig viktig å spare tid være riktig å starte anbudskonkurransen med forbehold om vedtak i Stortinget. Før utlysing av konkurransen skal byggherren innhente samtykke til å starte prosessen fra overordnet myndighet.