Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:494 (2005-2006)
Innlevert: 20.02.2006
Sendt: 20.02.2006
Besvart: 28.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I den siste tiden har regulariteten til Røst med Kato Air ikke vært tilfredsstillende. samtidig er det satt inn et nytt helikopter på ruten Bodø-Værøy. Avstanden mellom Værøy og Røst er minimal.
Kan samferdselsministeren tenke seg en mulig løsning med å opprette en trekantforbindelse mellom Bodø-Værøy-Røst med bruk av helikopter og på den måten øke regulariteten og en mulig bedret samfunnsøkonomi?

Begrunnelse

Ifølge flere oppslag i nyhetene i Nordland den siste tiden er folk på Røst mildt sagt irritert over mangel på regularitet mellom Bodø-Røst. Flyselskapet som har konsesjon på flyvingen lover bedring og sier at alt snart skal bli bedre. Samtidig er et helt nytt helikopter satt inn på ruta mellom Bodø-Værøy.
Personlig vil jeg tro at dersom man lager en trekantforbindelse mellom Bodø-Værøy-Røst, vil dette kunne bli en totalt sett bedre måte å håndtere denne trafikken på.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Staten kjøper rutetrafikk etter anbud med henholdsvis fly og helikopter på Røst og Værøy. Det ble i 2005 inngått nye kontrakter mellom staten og operatørselskapene om ruteflygning på begge disse rutene. Kontrakten med Lufttransport om helikopterrute til og fra Værøy løper frem til og med juli 2008 og kontrakten med Kato Airline om flyrute til og fra Røst løper til og med mars 2009. Disse kontraktene gir operatørselskapene både enerett og plikt til å trafikkere rutene. Samferdselsdepartementet må forholde seg til sine kontraktspartnere på forretningsmessig måte og håndtere eventuelle problemer med regularitet innenfor hver enkelt kontrakt. Det vil ikke være anledning til å gjøre endringer på rutestrukturen innenfor de gjeldende kontraktsperiodene.

Når det gjelder det konkrete forslaget om å benytte helikopter på ruten til Røst, er dette ikke nytt. Da Samferdselsdepartementet lyste ut anbud på ruteflygninger i Norge fra 1. april 2000, ble det i utgangspunktet åpnet for å benytte enten fly eller helikopter på denne ruten. Men etter en fornyet vurdering kom Samferdselsdepartementet den gangen til at helikopter ikke ville gi tilfredsstillende transportstandard for brukerne på Røst, og anbud for ruteområdet ble lyst ut på nytt, kun basert på bruk av fly. Samferdselsdepartementet gjør vurderinger av rutetilbudet foran hver ny utlysing av anbud på flyruter, og vil også gjøre dette neste gang det er tid for å lyse ut anbud på flyrutene til Værøy og Røst. Jeg kan imidlertid ikke si noe nå om hva som vil bli resultatet av slike vurderinger, eller om det vil være aktuelt å vurdere bruk av helikopter på Røstruten igjen. Dette vil blant annet henge sammen med hvilken tilslutning en slik løsning vil ha lokalt.