Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:497 (2005-2006)
Innlevert: 20.02.2006
Sendt: 21.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Noen barnehager har også stengt i skolens høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og opp til 5 uker i sommerferien, og mottar likevel full statsstøtte.
Vil kunnskapsministeren gå gjennom reglene for åpningstider med sikte på å gi barnehager økonomiske incitamenter til å innføre åpningstider i overensstemmelse med normal arbeidstid for foreldrene?

Begrunnelse

Reglene for statsstøtte til barnehager omfatter bestemmelser om hvor lenge barnehagene skal være oppe for å oppnå full statsstøtte. Barnehagene skal være åpne minst 41 timer i uka, og holde stengt i skolens ferier og likevel få full statsstøtte. Det fører til at noen barnehager har åpent fra kl. 8.00 til kl. 16.15, noe som er svært knapt for en aleneforsørger i fulltidsjobb
Aleneforsørgere i fulltidsjobb kan ikke benytte en slik barnehage, og familier hvor begge foreldrene arbeider må ta ut ulik ferie for å få tidsregnskapet til å gå opp.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Barnehagene i Norge skal først og fremst være en pedagogisk virksomhet som gir barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. I tillegg er barnehagen en nøkkel til småbarnsforeldrenes yrkesdeltakelse. Jeg mener derfor det er viktig at barnehagetilbudet er tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Departementets rundskriv F-02/2006 gir regler for tildeling av statstilskudd til drift av barnehager. I rundskrivets punkt 2.4.3 Midlertidig stengning og reduksjon i antall barn sies følgende:

"Dersom barnehagen blir stengt med hjemmel i barnehageloven § 16 eller av andre grunner holdes stengt i mer enn en kalendermåned utover vanlig ferieavvikling, er ikke barnehageeier berettiget til å motta statstilskudd. Barnehageeier skal umiddelbart melde fra til kommunen dersom hele eller deler av en barnehage holdes midlertidig stengt sammenhengende i mer enn en kalendermåned utover vanlig ferieavvikling. Tilskuddet gis ut den måneden barnehagen ble stengt. Som hovedregel skal det ikke foretas trekk i tilskuddet for barnehager som følger skolens ferier."

Regelen om at det normalt ikke skal foretas trekk i driftstilskuddet dersom barnehagen har stengt i skolens ferier, gir en viss grad av fleksibilitet mht. åpningstid for barnehageeier. Barnehageloven setter heller ingen begrensninger på barnehagens åpningstid, jf. diskusjonen rundt døgnåpne barnehager.

Jeg mener det vil være uheldig å endre vilkårene for det statlige driftstilskuddet i sluttfasen av utbyggingsperioden. Det er viktig for barnehageeiere og -utbyggere med forutsigbare rammevilkår i denne perioden.

Det må imidlertid understrekes at kommunene som barnehagemyndighet har ansvar for å gi et barnehagetilbud som er tilpasset lokale forhold og behov, jf. barnehageloven § 8 andre ledd. Jeg vil følge med på utviklingen av barnehagenes åpningstid og på at kommunene ivaretar sitt ansvar.