Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:498 (2005-2006)
Innlevert: 20.02.2006
Sendt: 21.02.2006
Besvart: 28.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Sett i lys av den kommende utredningen om høyhastighetsbaner, vil statsråden avvente avklaring og prioritering i forhold til Østfoldbanen inntil denne utredningen foreligger?

Begrunnelse

I brev fra samferdselsdepartementet av 21. mars 2005, fremgår det at Samferdselsdepartementet har "[...] gitt Jernbaneverket i oppdrag å foreta nye vurderinger av om det er samfunnsmessig interessant med oppgradering eller nybygging av banestrekninger for hastigheter over 200 km/t".
For å gi en god illustrasjon av effektene av eventuelt satsing på høyhastighetsbaner har departementet valgt en tilnærming hvor man ser spesielt på en strekning. Arbeidet er imidlertid ment å gi grunnlag for å vurdere høyhastighetssatsing utover den valgte strekningen. Når departementet har foreslått at Østfoldbanen brukes som "case" for en studie omkring utvikling av høyhastighetsbaner i Norge, har det bl.a. sin bakgrunn i at det i årene framover skal investeres betydelige midler til utbedring av Østfoldbanen. Det vil kunne være naturlig at man avventer videre investeringer og avklaring om priorterte strekninger for Østfoldbanen inntil denne utredningen foreligger. Utredningen vil kunne gi nyttige innspill for å vurdere en annen utbygging enn det man i dag har planlagt på Østfoldbanen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 444 fra stortingsrepresentant Steinar Gullvåg av 16. februar 2006, angående utbygging av Vestfoldbanen. Som opplyst her er det i inneværende planperiode gjeldende Nasjonal transportplan med prioriterte utbyggingsprosjekter basert på kjørehastigheter opp til 200 km/t som ligger til grunn for de årlige statsbudsjettene. Blant annet basert på resultatene av det utredningsarbeidet som nå pågår, tar Samferdselsdepartementet sikte på å omtale potensialet for eventuell utbygging av høyhastighetsbaner (over 200 km/t) overfor Stortinget i forbindelse med neste stortingsmelding om Nasjonal transportplan, som etter planen skal legges fram i 2008.

Ski stasjon, som er første byggetrinn på parsellen nytt dobbeltspor Ski-Kolbotn, er prioritert for oppstart i 2006. Med utgangspunkt i planrammen for jernbaneinvesteringer som er vedtatt av Stortinget, og merknaden om prioriteringer på Østfoldbanen fra flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen i Budsjett-innst. S. nr. 13 (2005-2006), side 55, er parsellen Sandbukta-Moss stasjon (Mossetunnelen) aktuell for oppstart mot slutten av fireårsperioden 2006-2009.