Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:502 (2005-2006)
Innlevert: 21.02.2006
Sendt: 22.02.2006
Besvart: 02.03.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Deler statsråden administrerende direktør i Sparebankforeningen, Arne Hyttnes, og Fremskrittspartiets kritikk av beregningsgrunnlaget for lønnsomheten i veginvesteringene, vil Regjeringen i fremtidige budsjetter støtte Fremskrittspartiets forslag om langt større bevilgninger til veier, innser Regjeringen samtidig at statlige vegprosjekter er et statlig finansielt ansvar, og vil Regjeringen av den grunn avvise statlig bompengefinansierte vegprosjekter?

Begrunnelse

I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2006 er det avsatt 7,5 mrd. kr mer til veginvesteringer enn Regjeringen. Dette forslaget ble karakterisert som uansvarlig av samtlige øvrige partier. Dette fordi en slik satsning ville skape "press i norsk økonomi".
I mediene den senere tiden har vi observert at stadig flere økonomer deler Fremskrittspartiets syn om at det må satses betydelig mer på veginvesteringer. Sist ute er administrerende direktør i Sparebankforeningen, Arne Hyttnes, som ønsker å øke vegbevilgningene med 4,5 mrd. kr årlig.
I likhet med Fremskrittspartiet påpeker Arne Hyttnes at en dobling i veginvesteringene vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, og hevder at de reduserte transportkostnadene vil være betydelig høyere enn det Regjeringen benytter som beregningsgrunnlag.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I Samferdselsdepartementets brev av 27. februar i år til underliggende etater gis det nye retningslinjer for bruk av kalkulasjonsrente i nytte-/kostnadsanalyser for transportetatene og Avinor AS. Med utgangspunkt i Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser har Samferdselsdepartementet fastsatt kalkulasjonsrenten ved lønnsomhetsberegninger i vegsektoren til 4,5 pst., mot tidligere 8 pst. I hovedsak vil en lavere kalkulasjonsrente isolert sett føre til at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i beregningene vil øke. I tillegg kan en lavere kalkulasjonsrente få betydning for hvordan prosjekter rangeres etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) foreslo Regjeringen å øke bevilgningene til riksveginvesteringer og forsøk med til sammen 125 mill. kr og bevilgningen til rassikring med 50 mill. kr sammenlignet med budsjettforslaget til regjeringen Bondevik II. Forslaget ble vedtatt av Stortinget.

Bompengefinansiering av prosjekter kommer i tillegg til den statlige rammen til samferdselsinvesteringer over statsbudsjettet. Bompengefinansiering har bidratt til at nye vegprosjekter er blitt gjennomført raskere enn om vegene i sin helhet var blitt finansiert over statsbudsjettet. Dersom det er lokal tilslutning til et bompengeprosjekt, kan det ses som et uttrykk for at den lokale nytteverdien av å gjennomføre prosjektet overstiger bompengebetalingene.

Regjeringen vil legge fram forslag til bevilgninger til samferdselsinvesteringer i de årlige forslagene til statsbudsjett.