Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:503 (2005-2006)
Innlevert: 22.02.2006
Sendt: 22.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Under komitébehandlingen av opprettelsen av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder (Innst. S. nr. 134 (2002-2003)) pekte et stort flertall av komiteens medlemmer på at opprettelse av en statlig havarikommisjon var en forutsetning for opprettelsen av nasjonale laksefjorder. Siden har ingenting skjedd.
Når vil statsråden sørge for at Stortingets ønske blir innfridd og en statlig havarikommisjon blir etablert?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: I Innst. S. nr. 134 (2002-2003) la komiteen vekt på å etablere en undersøkelseskommisjon for alvorlig rømming og anleggshavari ved å vise til fiskeriministerens svar i Stortingets spørretime 22. januar 2003.

Fiskeridirektoratet har fra og med 2003 gjennomført en prøveordning med tekniske havariundersøkelser der det bl.a. er blitt kjøpt eksterne, uhildete tekniske undersøkelser etter en konkret kost-/nyttevurdering i det enkelte tilfelle. Fiskeridirektoratet har imidlertid ennå ikke funnet det riktig å bruke midler til de faste kostnadene ved etablering av en permanent havarikommisjon for oppdrett innenfor de gitte budsjettrammer. Dette har skjedd i forståelse med departementet.

Det har i de seneste månedene vært mange havarier av oppdrettsanlegg med rømming av et stort antall laks og torsk. Jeg har på denne bakgrunn bedt om en ny utredning av spørsmålet. Saken er nå til vurdering og jeg tar sikte på å konkludere i løpet av kort tid.