Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:510 (2005-2006)
Innlevert: 24.02.2006
Sendt: 24.02.2006
Besvart: 06.03.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Det er tøffe og store omstillinger Årdalsamfunnet står overfor. Den forrige Stoltenberg-regjeringen avviste en anke fra Hydro om å kunne få videreføre Søderbergovnene i Årdal etter 2007. Det har nå kommet ønske fra bl.a. Arbeiderpartiet lokalt om at man ønsker at SFT skal gi en slik utsettelse og derigjennom åpne opp for en videreføring av arbeidsplasser og produksjon hvis Hydro ønsker det.
Vil miljøvernministeren være positiv, i likhet med SFT, til at det gis utsettelse av nedstenging?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Statens forurensningstilsyn endret i 2000 utslippstillatelsen til Hydro Aluminium Årdal og alle øvrige aluminiumsverk i Norge. Hydro Aluminium påklaget utslippstillatelsen til Årdal, og ba om utsatt frist for utslippskravene. Miljøverndepartementet opprettholdt SFTs vedtak i avgjørelse av klagesaken 2. august 2001. Kravene som er stilt til reduserte utslipp av PAH medfører at den delen av aluminiumproduksjonen som er basert på såkalt Søderbergteknologi må forbedres betydelig innen 2007.

Jeg vil understreke at SFT ikke har uttalt seg om utfallet av en eventuell søknad om endring av utslippstillatelsen. SFT har, i likhet med medlemmer av Regjeringen, kun gitt utrykk for hva som er forurensningslovens system. Dersom det foreligger nye opplysninger eller endrede forhold i saker etter forurensningsloven, kan forurensningsmyndigheten etter søknad vurdere endringer i vilkårene. Det er Hydro Aluminium Årdal selv som må avgjøre om de ønsker å søke om endring i sin utslippstillatelse etter forurensningsloven for aluminiumsverket i Årdal. Når forurensningsmyndigheten avgjør søknader om tillatelser og fastsetter vilkår, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulempene sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre. Virksomhetens økonomi og samfunnsmessige forhold er av de hensyn som er relevant i denne vurderingen. Vurdering av internasjonalt rammeverk vil også inngå i en eventuell ny behandling.

En eventuell søknad fra Hydro vil behandles av SFT på vanlig måte, og Miljøverndepartementet vil være klageinstans for SFTs vedtak. Det vil ikke være riktig av meg å forskuttere denne behandlingen, og jeg kan derfor ikke kommentere utfallet av en eventuell søknad nå.