Skriftlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:514 (2005-2006)
Innlevert: 24.02.2006
Sendt: 27.02.2006
Besvart: 06.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Vurderer statsråden å legge store ekstraavgifter på ferjer med vanlege dieselmotorar, og vil ho ev. kompensere for desse avgiftene gjennom auka statlege tilskot til ferjedrifta?

Begrunnelse

Det har i lang tid vore ønske om at gassferjer etter kvart skal erstatte ferjer med meir konvensjonelt maskineri. Sentrum-Høgreregjeringa fekk skifta ut fleire ferjer på Sør-Vestlandet, og transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget seier i si budsjettinnstilling hausten 2005:

"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, mener det er viktig å redusere miljøskadelige utslipp fra skipsfarten. Flertallet viser til at Norge blant annet har en forpliktende målsetting om å redusere de årlige utslippene av nitrogenoksider og andre utslipp. Flertallet mener at et viktig virkemiddel kan være fornyelse av ferjeflåten, slik at ferjer drives med naturgass eller annen teknologi som bidrar til reduksjoner av miljøskadelige utslipp.
Ut ifra disse hensyn ber flertallet Regjeringen vurdere om det bør stilles krav om bruk av naturgass eller annen miljøvennlig teknologi på sambandene som planlegges lagt ut på anbud. Dette gjelder blant annet de sambandene som planlegges lagt ut på anbud i Romsdalsfjorden i løpet av 2005."

Komiteen ber altså om at det blir vurdert å stille krav til meir miljøvenleg teknologi. Soria Moria-erklæringa går endå lenger og seier at "Regjeringen vil gjennomføre utskifting av riksvegferjer med nye gassferjer".
Det er på bakgrunn av dette med ei viss undring eg ser i statsråden sitt svar til meg 6. februar i år på skriftlig spørsmål nr. 413 at ho vurderer å ikkje stille krav om miljøvenleg framdrift for ferjene, men derimot å legge så mykje ekstraavgifter på konvensjonelle ferjer at dei blir like dyre som gassferjer. Sidan dei aller fleste ferjene i mange år enno vil ha tradisjonelt maskineri, vil ei slik avgift kunne medføre svært store ekstrakostnader i ferjedrifta. Og dersom det er slik at ikkje berre ferjene, men også all annan skipstrafikk skal få auka kostnadane ved ei slik avgift, så vil dette kunne få sterk innvirkning på konkurransen mellom transport på sjø og land.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I det skriftlege svaret på spørsmål nr. 413 i februar i år viste eg til at det i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) er gjort greie for at Finansdepartementet arbeider med å utgreie ei avgift som er differensiert etter utslepp av NOx. Føremålet med avgifta er å stimulere til reduksjon i utsleppa, såleis at Noreg kan overhalde sine internasjonale forpliktingar med omsyn til NOx-utslepp. Med omsyn til spørsmålet om kompensasjon for desse avgiftene, så vil det bli vurdert i samanheng med dei årlege statsbudsjetta.